През четвъртото тримесечие на 2021 г. сезонно изгладените данни за брутния вътрешен продукт (БВП) показват ръст от 4.7% в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и повишение от 1.0% спрямо третото тримесечие на 2021 година.

БВП за 2021 г., получен като сума от тримесечни данни, възлиза на 132 744 млн. лв. по текущи цени. БВП за 2021 г. се увеличава в реално изражение с 4.2% спрямо 2020 г. по предварителни данни. 

По предварителни данни произведеният БВП през четвъртото тримесечие на 2021 г. възлиза на 38 418 млн. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 5587 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.709779 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 22 470 млн. долара и съответно на 3267 долара на човек от населението. Преизчислен в евро, БВП е съответно 19 643 млн. евро, като на човек от населението се падат 2856 евро.

БВП по тримесечия за периода 2005 - 2021 г. по средногодишни цени на 2015 година, милиони левове

Графика: НСИ

През отчетното тримесечие на 2021 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката е 3.3%, като се увеличава с 0.3 процентни пункта спрямо същото тримесечие на предходната година.

Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 3.7 процентни пункта до 26.0%.

Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сектора на услугите, намалява до ниво от 70.7% при 74.7% през съответния период на предходната година. 

За крайно потребление (разходите на домакинства, нетърговски организации, обслужващи домакинствата, държавно управление за продукти и услуги, използвани за индивидуално потребление на населението и за колективно потребление на обществото) през четвъртото тримесечие на 2021 г. се изразходват 80.4% от произведения БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 18.3% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е отрицателно.

Компоненти на крайното използване на БВП през четвъртото тримесечие на 2020 и 2021 година, %

Графика: НСИ

БВП за 2021 г., получен като сума от тримесечни данни, се увеличава в реално изражение с 4.2% спрямо 2020 година. За 2021 г. БВП достига номинален стойностен обем от 132 744 млн. лева Преизчислен в щатски долари при средно годишен валутен курс от 1.654612 лв. за 1 щатски долар, БВП възлиза на 80 227 млн. долара. На човек от населението се падат 19 268 лв. от обема на показателя, или 11 645 долара. Преизчислен в евро, БВП е съответно 67 871 млн. евро, като на човек от населението се падат 9 852 евро.

Брутната добавена стойност възлиза на 115 419 млн. лева. Реалният стойностен обем на показателя е с 3.6% по-висок в сравнение с този, достигнат през 2020 година.

Индустриалният сектор създава 26.5% от добавената стойност на икономиката, което e увеличение с 1.2 процентни пункта в сравнение с 2020 година. Секторът на услугите създава 69.2%, а аграрният сектор 4.3% от добавената стойност, при съответно 70.7 и 4.0% през 2020 година.