Не отговаря на истината твърдението за монопол при доставчиците на тол услуги. Агенция "Пътна инфраструктура"/АПИ/ е сключила при Общи условия, еднакви за всички кандидати, договори за предоставяне на услуга за електронно събиране на пътни такси с три доставчика. Това се посочва в съобщение на АПИ във връзка с постъпили запитвания от медии.


И трите дружества желаят да предлагат електронни винетки и да предоставят услуга по събиране на тол такси.

Оперативна съвместимост с електронната система за събиране на пътни такси на база време /електронна винетка/ са постигнали две от дружествата и чрез своите партньори в търговската мрежа продават електронни винетки. Системата за събиране на пътни такси на база изминато разстояние - ТОЛ, ще бъде отворена за оперативно интегриране на националните доставчици на услуги след промяна на Общите условия на база синхронизираната с промените в Закона за пътищата /обн. ДВ, бр. 60 от 30.07.2019 г./ нормативна уредба. До момента нито един от трите национални доставчика, които имат договори с АПИ и за предоставяне на тол услуги, не е преминал процедура за доказване на оперативна съвместимост с електронната система за събиране на тол такси.

Дължимата тол такса на тежкотоварните автомобили с обща технически допустима максимална маса над 3,5тона ще се изчислява от Националното тол управление към Агенция "Пътна инфраструктура".

Доставчиците на декларирани /GPS/ данни ще предават на националните доставчици на услуги данни за географското позициониране на своите клиенти, като националните доставчици само ще ги обработват със съответния софтуер и ще ги превръщат в т. нар. тол декларации. Тол декларациите /информация по кои точно тол сегменти от пътя се е движило съответното превозно средство/ ще се подават на Националното тол управление /НТУ/, което ще пресметне дължимата тол такса и ще върне информация със сметката на доставчика на услуги. Регистрацията на доставчици на декларирани /GPS/ данни е обвързана със синхронизиране на нормативната уредба с промените в Закона за пътищата.

Към 19 септември в НТУ са назначени 677 служители, от които 597 в сектор "Контрол и правоприлагане", се посочва в съобщението. На база на контролната функция, която тези служители осъществяват ежедневно, са събрани 3 734 153, 43 лв. от компенсаторни такси. Продадените до момента електронни винетки са на стойност 326 079 369 лв.

Дейността на Националното тол управление се фокусира върху контролната функция на държавата по отношение на събирането на пътни такси и оперирането на Електронната система за събиране на пътни такси. НТУ осъществява систематичен контрол не само над потребителите на пътя, но и върху доставчиците на услуги по събиране на пътни такси. Те ще бъдат задължени до два часа след засичане на съответното превозно средство от контролните рамки да предоставят на НТУ т. нар. тол декларации. НТУ има последваща контролна функция да я валидира и да изчисли дължимата тол такса.

Дейността на доставчиците на услуги ще бъде контролирана на база на обективни критерии, които ще бъдат заложени в Общите условия. Ако в продължение на определен период от време, доставчик на услуга по събиране на пътни такси има лоши показатели за обслужване, се предвижда АПИ да има право да го дерегистрира от регистъра на националните или европейски доставчици на услуги. Ще бъде дадено достатъчно време на неговите клиенти да изберат други форми на таксуване.