Пред следващата година България ще разполага с 804 млн. лева от инструмента REACT-EU за справяне с последиците от пандемията, обяви вицепремиерът Томислав Дончев на днешното правителствено заседание, цитиран в съобщение на правителствената пресслужба.

Министерският съвет одобри финансовото разпределение за 2021 г. на средствата по оперативните програми 2014-2020 г., които ще бъдат осигурени чрез новия инструмент на Европейския съюз REACT-EU за преодоляване на кризата, породена от пандемията.

Вицепремиерът Томислав Дончев изтъкна, че допълнително европейско финансиране до момента за справяне с последиците от кризата или за редуциране на пандемичните рискове не е постъпвало. "Всички средства се осигуряват за сметка на препрограмиране или местене на средства от традиционни приоритети от едни Оперативни програми в двата основни инструмента, които ни помагат да се справим с кризата. Това са ОП "Развитие на човешките ресурси" и "Иновации и конкурентоспособност", отбеляза Дончев. (С решение на правителството от днес 182 млн. лева се прехвърлят от ОПРЧР за финансиране на мерки срещу разпространението на COVID-19: плащания за медици, компенсации за заетите в неплатен отпуск от затворените сектори, към общините за патронажна грижа.)

Подкрепата по REACT-EU се разпределя в два транша с бюджетите на ЕС за 2021 г. и 2022 г., като средствата за държавите членки за 2022 г. ще бъдат определени през есента на следващата година. През 2021 година за България ще бъдат финансирани мерки за подкрепа на инвестициите в продукти и услуги за здравно обслужване, инвестиционна подкрепа за малки и средни предприятия, схеми за заетост и подкрепа за самостоятелно заети лица. Предвидени са и средства, с които ще бъде продължен проектът "Топъл обяд" по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Какво включва инструментът REACT-EU

Комисарят по въпросите на сближаването и реформите Елиза Ферейра обясни, че REACT-EU или пакет "Помощ за възстановяване в полза на сближаването и териториите на Европа" е стъпка напред в подпомагането на възстановяването на държавите членки и предоставя допълнително финансиране, което попълва празнината между първата спешна реакция в кризата и дългосрочното възстановяване на икономиката, ползващо се с подкрепата на програмен период 2021—2027 г.

REACT-EU разполага със специално заделена сума от 47,5 милиарда евро (50,5 милиарда евро по текущи цени), предназначена да продължи и разшири реакцията при кризата и мерките за преодоляване на последиците от кризата чрез двата пакета за инвестиционни инициативи в отговор на коронавируса (CRII и CRII+), с което ще гарантира, че икономическото и социалното възстановяване от пандемията от коронавирус ще продължат безпроблемно и без прекъсване.

Основните елементи на споразумението между страните от ЕС за този инструмент са:

  • Пълна гъвкавост за държавите членки да решават относно дела на ресурсите по линия на Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд — включително Инициативата за младежка заетост и Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица;

  • Без предварителна разбивка на сумите по категории региони, за да могат ресурсите да се насочват където са най-необходими;

  • Възможност за съфинансиране от ЕС на инвестиции до 100%;

  • Допустимост на разходите със задна дата от 1 февруари 2020 г., което обхваща както физически завършените, така и изцяло изпълнените операции, при условие че са започнати след 1 февруари 2020 г., като се осигури приемственост с CRII и CRII+;

  • Краен срок за допустимост на разходите 31 декември 2023 г., в съответствие със законодателната рамка 2014—2020 г.;

  • Възможност да се разпределят ресурси и към съществуващи програми за трансгранично сътрудничество по линия на целта "Европейско териториално сътрудничество";

  • Разпределяне на 70 % от националните пакети през 2021 г. въз основа на социално-икономическите последици от кризата, включително нивото на младежка безработица и относителния просперитет на държавите членки, като останалите 30 % за 2022 г. се изчисляват в края на 2021 г. въз основа на последните статистически данни;
  • По изключение без разбивка на сумите по категории региони. Държавите членки трябва да балансират подкрепата между нуждите на най-засегнатите от пандемията от COVID 19 области, от една страна, и необходимостта да се запази акцента върху по-слабо развитите региони, от друга;
  • На последно място, за да се гарантира плавната и бърза мобилизация на инвестиции, за REACT-EU не се прилагат предварителните условия, изискванията за тематична концентрация и рамката за изпълнението. Европейската комисия се ангажира да  направи всичко възможно да одобри програмите и измененията на програмите в срок от 15 дни след внасянето им.