Комисията по енергетика в Народното събрание проведе жребий за прекратяване мандата на двама от членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Жребият показа, че ще бъдат освободени Георги Златев и Владко Владимиров.

По време на заседанието си депутатите отхвърлиха механизма за компенсации на болници, общини и социални заведения, предложен от ГЕРБ-СДС.

Жребият извади двама комисари с енергиен опит 

Освобождаването на членовете на КЕВР се налага заради промените в Закона за енергетика за намаляване на броя на членовете на Комисията от девет на пет.

В жребия участваха трима - Александър Йорданов, Владко Владимиров и Георги Златев.

С промените в закона отпаднаха и комисарите юрист и икономист.

Какво регламентира законът

В заключителните разпоредби на енергийния закон бе записано, че с влизането на законопроекта в сила се прекратяват мандатите на членовете на КЕВР с юридически стаж и стаж в областта на икономиката. Освен това, в деня, в който влезе в сила, чрез жребий се прекратява мандатът на двама от членовете на КЕВР със стаж в областта на енергетиката. Жребият се провежда в Народното събрание, между членовете на комисията със стаж в областта на енергетиката, чийто мандат не е изтекъл, по правила, приети от комисията по енергетика.

Неприетият компесаторен механизъм

Енергийната парламентарна комисия не прие проекта за въвеждане на компенсаторен механизъм в пълен размер за небитови крайни клиенти на електроенергийния пазар на вероизповеданията, общините, социалните структури, образованието, здравеопазването.

"За" гласуваха седем народни представители, "против"- нямаше, а 12 народни представители се въздържаха. 

Депутатите вносители искаха министрите на енергетиката и финансите да изготвят механизъм за компенсиране в пълен размер на разликата между прогнозната пазарна цена, определена с решение на КЕВР, и средномесечната цена на пазар "ден напред". В предложението е записано, че механизмът трябва да е за срок от 6 месеца и да влезе в сила от 1 януари.

Компенсации по проекта трябва да получат общини, общински предприятия и търговски дружества, в това число детски градини и ясли, старчески домове и други общински социални заведения; обектите от чл. 12, ал. 3 на Закона за вероизповедания; болници и болнични заведения; университети и училища, включително студентски общежития; музеи, библиотеки читалища театри и други културни обекти.

Парламентарната група на ГЕРБ-СДС обяви в последния ден на миналия месец, че внася искане за свикване на извънредно заседание на енергийната комисия. Групата продължава да настоява държавата да компенсира 100 процента увеличението на сметките за ток на всички обществени организации, които не могат да увеличават цените и изпълняват обществена услуга. Според депутатите, ако това не се направи, следващият проблем за общините е, че могат да останат без вода, защото ВиК дружествата също не могат да плащат високите сметки.