Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) определи цените на електроенергията и топлоподаването за бита, които влизат в сила от 1 юли 2023 г. за следващия едногодишен ценови период.

КЕВР отбелязва, че "в резултат на консервативния регулаторен подход за битовите потребители се предвижда средно увеличение на електроенергията с 4,37%. А за топлоенергията е постигнато минимално повишение между 0,05% и 0,48%.

Цените на електроенергията

След отчитане на всички ценообразуващи елементи и прилагане на методиката за ценообразуване, КЕВР утвърди средно увеличение на цената на електроенергията за битовите потребители с 4,37%. За "Електрохолд" е предвидено увеличение с 4,24%, на ЕВН - с 3,78%, а за клиентите на "Енерго Про" - с 5,43%. В тези цени са включени и цените за мрежовите услуги, се казва в съобщението на регулатора.

Първоначалните разчети на КЕВР предвиждаха увеличение в размер на 3,63%, но се стигна до преразглеждане "след издадена заповед на служебния енергиен министър (Росен Христов - б.р.), с която бяха променени квотите за регулирания пазар на държавните производители на електроенергия". В енергийния микс за битовите потребители бяха включени 2 200 000 MWh електроенергия, произведена от ТЕЦ "Марица изток" - 2, с цел дружеството да не изпадне в финансови затруднения, отбелязва КЕВР.

Комисията приложи регулаторни механизми, които позволиха увеличението на цените на електроенергията за битовите потребители да бъде в размер, близо четири пъти по-нисък от нивото на инфлацията. Статистиката на ЕС показва, че цените у нас са сред най-ниските в сравнение със страните в цяла Европа.

КЕВР изтъква, че с определянето на цени с хоризонт от една година напред се създават условия за предвидимост и сигурност на разходите на българските домакинства. Този подход доказа своята обоснованост в изминалите периоди на висока динамика на цените на енергийните пазари, когато разходите на битовия сектор в останалата част на континента се повишиха драстично.

Цените на топлата вода и парното

КЕВР утвърди и цените на топлинната енергия 1 юли 2023 г. до 30 юни 2024 г., като изтъкна, че в сравнение с предходния годишен период 2022-2023 г. те остават практически без промяна. Повишават се минимално с между 0,05% и 0,48%, при годишна инфлация за периода по данни на НСИ от 15%.

За клиентите на "Топлофикация София" ЕАД утвърдената годишна прогнозна цена на топлинната енергия за битовите потребители е в размер на 137,93 лв./MWh, за "ЕВН Топлофикация" ЕАД - 137,96 лв./MWh, за "Топлофикация Плевен" ЕАД - 96,94 лв./MWh,за "Топлофикация Бургас" ЕАД - 95,20 лв./MWh, "Веолия Енерджи Варна" ЕАД - 136,99 лв./MWh, "Топлофикация - Враца" ЕАД - 113,08 лв./MWh, "Топлофикация ВТ" АД - 131,82 лв./MWh, "Топлофикация-Разград" ЕАД - 145,54 лв./MWh.

За топлофикационните дружества, използващи за енергиен носител въглища, определените цени на топлинната енергия са: за "Топлофикация Русе" ЕАД - 105,57 лв./MWh, за "Топлофикация - Перник" АД - 115,94 лв./MWh, за "Топлофикация Сливен" ЕАД - 104,19 лв./MWh , за "Топлофикация - Габрово" ЕАД - 138,00 лв./MWh.

С утвърдените цени увеличението на цената на парното и топлата вода за клиентите на "Топлофикация София" е с 0,05%, за "ЕВН България Топлофикация" ще е с 0,22%, за "Топлофикация Плевен- с 0,06%, за "Топлофикация Бургас" - с 0,28 %, за "Веолия Енерджи Варна" - с 0,35 %, за "Топлофикация ВТ" - с 0,11 %, за "Топлофикация Русе" ЕАД - с 0,09%, за "Топлофикация Сливен" ЕАД - с 0,26%, за "Топлофикация - Габрово" ЕАД - с 0,36%,"Топлофикация-Разград" ЕАД - с 0,48%.

Намаляват се цените на топлоенергията за клиентите на "Топлофикация Перник" - с 0,66%, както и за клиентите на "Топлофикация Враца" - с 0,06%.

През април най-голямата топлофикация, столичната, заяви, че иска да смъкне цената, макар почти незабележимо - с 31 стотинки (с 0,2%) - от 137,86 /MWh на 137,55 /MWh. В кайна сметка КЕВР утвърди увеличение, като в края на месец май председателят на регутлатора Иван Иванов каза, че "Топлофикация София" има недовзет приход от 205 млн. лева, които е необходимо да бъдат отразени в следващия ценови период и това е причината поради която, въпреки сериозното намаление на цената на природния газ, регулаторът задържа цената на топлинната енергия (дори леко я увеличи).  

КЕВР отгбелязва, че преди да утвърди цените е направила "обоснована прогноза на основните ценообразуващи елементи в разходите на дружествата, формиращи цената на топлинната енергия - разходите за природен газ и разходите за закупуване на въглеродни емисии". Прогнозите са изготвени от регулатора след анализ на цените и тенденциите на международни пазари на природен газ и петрол, въз основа на сключените фючърсни сделки по тримесечия за година напред. Отчетени са и тенденциите и сключените фючърсни сделки на международните платформи за въглеродни емисии.

За новия регулаторен период е определена средна прогнозна цена на природния газ в размер на 88,12 лв./MWh /без цени за достъп и пренос/. В ценообразуващата формула са отчетени и разходите на дружествата за закупуване на квоти за въглеродни емисии. За целта регулаторът определи прогнозна средна цена на емисиите за периода в размер на 88,00 €/t СО2.

В утвърдените цени на топлинната енергия за новия регулаторен период са отразени и направените корекции на необходимите приходи на дружествата. Направени са корекции на ценообразуващите елементи на всички дружества, които отчитат ценовите изменения на природния газ през периода 1.07.2022 - 30.06.2023 г., по отношение на определената от регулатора средна прогнозна годишна цена от 122 лв./МВч.

Отчетено е рязко повишение на разходите на топлофикационните дружества, които са закупували през годината газ на много по-висока цена, а са фактурирали топлинната енергия за потребителите при прогнозната цена на природния газ от 122 лв/МВч. Например за "Топлофикация София" тези разлики доведоха до гореспоменатия недовзет приход на дружеството.