Комисията за енергийно и водно регулиране започва проверка на "Топлофикация София" заради високите сметки за парно за месец април, съобщават от КЕВР.

"Предвид оправдания обществен интерес във връзка с фактурите на потребителите за м. април т.г., в изпълнение на правомощията на Комисията, председателят на КЕВР доц. Иван Иванов изиска от ръководството на "Топлофикация София" ЕАД да предостави изчерпателна информация за качеството на топлофикационните услуги през периода 1.04-30.04.2023 г.", пишат в позиция до медиите от Комисията.

Съгласно действащата нормативна уредба формирането на месечните фактури на потребителите на топлинна енергия е извън регулаторните правомощия на КЕВР. То се извършва по Методика за дялово разпределение на топлинната енергия, която е част от Наредбата за топлоснабдяването. Нормативният акт е издаден от Министерството на енергетиката, което е компетентният орган по извършване на контрол по неговото спазване.

Съгласно Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката КЕВР е компетентният орган, контролиращ качеството на предоставяните от дружествата топлофикационни услуги. Енергийното предприятие е длъжно да подава топлинна енергия с гарантирани параметри, определени с приетите от КЕВР Показатели на качество на топлоснабдяването.

Същевременно правомощията на Комисията, регламентирани в Наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия, включват контрол върху стриктното прилагане от топлопреносните предприятия на утвърдената от Комисията цена на топлинната енергия за съответния период, добавят от КЕВР.

В 3-дневен срок "Топлофикация София" ЕАД трябва да предостави на Комисията информация с подробни данни за изпълнението на Показателите за качество на топлинната енергия, както и дали в издадените фактури на клиентите за м. април т.г. е приложена утвърдената от Комисията на 01.07.2022 г. цена на топлинната енергия.

След получаване на исканата информация от "Топлофикация София" АД Комисията ще изготви анализ на възникналата ситуация и ще оповести публично резултатите от проверката.