Не се очакват сътресения на пазара на електроенергия заради либерализацията. Това коментира за 3e-news изпълнителният директор на Българската независима енергийна борса (БНЕБ, IBEX) Константин Константинов. Нещо повече ръководството на борсата работи непрекъснато за въвеждането на нови продукти, които да улеснят участниците на пазара и да минимизират рисковете.

Господин Константинов, какво ще се промени за IBEX (БНЕБ) с либерализацията на пазара на електроенергия на едро?

Ние очакваме и сме напълно подготвени за този нов етап от развитието на пазара. От гледна точка на оператора на организирания пазар на електрическа енергия, пълната либерализацията на пазара на едро ще увеличи ликвидността на пазарите с физическа доставка с около 30%, което, макар и да се случи за кратък период, няма да подложи на риск системите, администрирани от IBEX (БНЕБ). Не очакваме нарастване на броя на търговските участници, като също така, благодарение на завършената интеграция на българския електроенергиен пазар с европейския, не очакваме и ценова нестабилност.

След приключването на пазара на едро предстои и етап на либерализация на пазара за битовите потребители. Очаква се да се появят и нови доставчици. Готова ли е БНЕБ, като оператор, да поеме големия обем електроенергия и работите ли с КЕВР по допълнение и изменение на правилата за търговия с електроенергия и в каква посока ще бъдат ?

Когато либерализацията на пазара и на битовите потребители стане факт, би трябвало да има и нови доставчици, но това няма да затрудни работата на борсовия пазар. Причината е, че колкото и нови доставчици да има, размерът на пазара от гледна точка на съвкупно търсене и предлагане няма да се промени, спрямо момента на пълната либерализацията на пазара на едро от м. юли тази година. Все пак, администрирания от IBEX борсов пазар е на едро, т.е. за битовите потребители най-удачният подход за директно купуване на енергия е през доставчици. Относно промените в правилата за търговия с електроенергия, то от IBEX не очакваме такива, които да засегнат работата на пазара.

Може ли да се очакват сътресения на пазара, които да се отразят и на оператора? Задавам въпроса, тъй като се чуват гласове, които допускат такава възможност.

Не, такива сътресения не се очакват. Нашите платформи и правила са адаптирани към повишената активност от гледна точка на ликвидност, която се очаква. Всички системи са автоматизирани, изключително стабилни и пригодени за опериране на пазари много по-големи от нашия. Разбира се, призоваваме всички борсови участници да се придържат стриктно към лоялните търговски практики и да продължават да спазват правилата, както за търговия с електрическа енергия, така и за работа на организиран борсов пазар.

Какви са новите продукти, които БНЕБ ще предложи на участниците на пазара през този нов за българските потребители етап?

IBEX в момента работи по имплементирането на нов механизъм на търговия на пазар "В рамките на деня", който ще предложи алтернатива на т.нар. непрекъсната търговия. Този механизъм се нарича "търгове в рамките на деня" и се очаква да заработи едновременно на всички Европейски пазари в средата на тази година. В допълнение, тече подготовка по промяна на резолюцията на продуктите на сегмент "Ден напред", а именно въвеждане на 15-минутни продукти от второто тримесечие на 2025 г. Това отново е общ Европейски проект, който трябва да стартира едновременно за всички Европейски пазари. Основната цел е адаптирането и на този сегмент към намалената на 15 минути резолюция на сетълмента на балансиращия пазар. Планираме също така и въвеждането на допълнителни блокови продукти, които да отговорят на нуждите на системите за съхранение на енергия, който са приоритет в средносрочен план.

На дневен ред излиза и новият дизайн на обединения европейски електроенергиен пазара. Позицията на НОПЕ е категорично против позицията на Европейската комисия за общо администриране. На какъв етап на преговорите сте и какви са сценариите ?

Позицията на НОПЕ е категорично против въвеждането на т.нар. единна правна структура, която да отговаря за управлението на всички национални електроенергийни пазари (предложение от началото на 2023 г. за изменение на членове 7 и 59 от Регламент (ЕС) 2019/943). Мотивите на НОПЕ бяха свързани с факта, че единната структура ще създаде сериозна предпоставка за ненужен и неясен преход, който повдига критични въпроси от оперативно, регулаторно и управленско ниво, застрашавайки сериозно самото опериране на вече добре интегрираните и работещи изрядно пазари "Ден напред" и "В рамките на деня". Прилагането на това решение щеше да изисква значително време за изпълнение и щеше да породи правно-регулаторни рискове, високи финансови разходи, свързани с преминаването към нов модел на управление, и значими рискове от неплатежоспособност. Към настоящия момент, НОПЕ очакват положително решение от Европейския парламент, което да отмени направеното миналата година предложение.

Ако все пак бъде наложена визията за общо администриране на пазара на електроенергия, какво ще означава това за операторите на електроенергийните борси ?

Позицията на НОПЕ е категорична, защото тази алтернатива щеше да доведе до съществени рискове за оперативното управление, както и за сигурността за системата изобщо.

Как определяте 2023 г. за БНЕБ ?

2023 г. за IBEX беше една много успешна година, през която постигнахме почти двоен ръст на търгуваните количества на сегмент "В рамките на деня", стабилна ликвидност на сегмент "Ден напред", ръст от 20% в броя на активните регистрирани борсови участници и успешно внедряване на автоматизираната и роботизирана търговия на краткосрочните пазари с физическа доставка.

От друга страна, българския електроенергиен пазар функционира за първа година изцяло в условията на пазарно обединение и на двата сегмента "В рамките на деня" и "Ден напред", което е в основната на стабилната цена и липсата на непредвидими флуктуации.

Тази година IBEX отбелязва 10-годишнина от своето създаване и опериране на пазара на електроенергия. Нашата основна цел е да продължим да осигуряваме пълна прозрачност и висока конкурентност на участниците на пазара и като борсов оператор да бъдем гарант за спазването на всички пазарни и регулаторни правила.

От 2024 г. очакваме повишаване на ликвидността, стартиране на пазара на Гаранции за произход, както и успешно стартиране на търговете в рамките на деня. IBEX ще продължава да е лидерът на пазара и от гледна точка на иновации и като основен източник на информация и експертиза.