Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) предлага за обществена консултация Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия (НРЦЕЕ). Това става ясно от справка в Портала за обществени консултации, където днес е публикувана тази обществена консултация.

Припомняме, че в Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. (ЗИД на ЗЕ) от 2023 г. бяха направени съществени промени, които налагат НРЦЕЕ да се приведе в съответствие със закона. С посочените промени на закона се пристъпва към следващ етап от либерализацията на пазара на електрическа енергия, който предвижда пълна либерализация на пазара на едро на електрическа енергия при запазване на битовите потребители на регулиран пазар до 2026 г. Премахва се фигурата "обществен доставчик на електрическа енергия", определянето на прогнозна месечна разполагаемост за производство на електрическа енергия на производителите, от които общественият доставчик да изкупува електрическа енергия, както и количеството електрическа енергия, в съответствие с което общественият доставчик да сключва сделки с крайните снабдители.

В тази връзка отпада задължението на КЕВР да утвърждава цени, по които:

  • производителите в рамките на определената им разполагаемост продават електрическа енергия на обществения доставчик;
  • общественият доставчик продава на крайните снабдители изкупената електрическа енергия за нуждите на регулирания пазар и крайните снабдители продават електрическа енергия на битови крайни клиенти за обекти.

По време на преходния период, а именно до 2026 г. крайните снабдители са задължени да снабдяват крайни битови клиенти по регулирани цени, като е предвидено КЕВР да определя компонента от тази цена. Предвидено е също КЕВР да определя ежемесечно компенсация за покриване на част от разходите на битови крайни клиенти за закупена електрическа енергия от краен снабдител по регулирани цени, като е регламентирано как се формира тази компенсация.

С Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия (НИД на НРЦЕЕ) се цели привеждането на акта в съответствие с гореописаните изменения и допълнения на ЗЕ. В тази връзка редица норми на наредбата са изменени и допълнени, а други са отменени.

Създадена е и изцяло нова глава - за определяне на компонента от цената за дейността "снабдяване с електрическа енергия от краен снабдител" и на компенсации за битови крайни клиенти. В глава трета, която урежда изменение на цените при основните методи на регулиране, е създаден нов чл. 40а. Наименованието на глава четвърта е променено. Чрез изброените изменения и допълнения се постига практическо реализиране на целите на законодателя, съдържащи се в ЗИД на ЗЕ, а именно: пълна либерализацията на пазара на едро на електрическа енергия като необходим етап от пълната либерализация на пазара на дребно и в частност на крайните битови клиенти. В допълнителните разпоредби на НРЦЕЕ са направени изменения и допълнения в легалните дефиниции, които са съобразени със ЗИД на ЗЕ, обн. ДВ, бр. 96 от 2023 г. Създадени са преходни и заключителни разпоредби, с които се урежда влизането в сила на НИД на НРЦЕЕ, както и правила, свързани с определянето и изменението на компонентата по чл. 37г, ал. 1 и ал. 3 от Проекта на НИД на НРЦЕЕ за регулаторния период, който започва от 1 юли 2024 г.

Приемането на проекта на НИД на НРЦЕЕ има за цел НРЦЕЕ да бъде приведена в съответствие с последните изменения и допълнения на ЗЕ. С отпадането на задължението за ценово регулиране на цените на обществения доставчик и крайните снабдители и въвеждането на нови условия и ред за формиране на цената на крайния снабдител във връзка със снабдяването с електрическа енергия на битови крайни клиенти, както и определянето на компенсации в тази връзка, ще се осигури постепенно възможност за пълна либерализация на пазара на дребно.

Дата на приключване на обществената консултация на проекта на наредба е 5 март 2024 г., се посочва още в наредбата. На 22 февруари от 14:00 ч. в сградата на КЕВР ще се проведе обществено обсъждане със заинтересованите лица на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия, става ясно от програмата на регулатора.