"Най-логичное енергийният преход да започне с поетапното прекратяване на използването на въглища за производството на енергия. За България най-икономически издържаният вариант е твърдите изкопаеми горива да бъдат заместени с природен газ. Съгласен съм с мнението на много експерти, че той ще бъде ключов елемент за преминаването към зелено производство на енергия. Газът може да поеме междинна роля за енергиен баланс, докато се развият нови средства за управление на енергийните системи. Тук добавям не само енергетиката, но като цяло транспорта и индустрията."заяви Ясен Кацаров от Топлофикация Перник. Кацаров подчерта, че най-важното е преходът да протече така, че да не спъва икономическото развитие на обществото и да не се стигне до кризи, при които стотици хиляди могат да изгубят работните си места. "По тази причина смятам, че трябва да се използват всички налични технологии.", посочи Кацаров.

Според директора на "Топлофикация Перник" доброто състояние на газовата инфраструктура, изграждането на необходимите трасета за пренос на газа трябва да бъдат приоритет. "Тези инвестиции изискват политически решения и са необходими надеждни гаранции както за търсенето, така и за предлагането вбъдеще. За това вярвам, че ще се инвестира и повече в нея, защото газовата инфраструктура също ще спомогне за енергийния преход в България. В изпълнение на общоевропейските цели за диверсификация на енергийните източници трябва да се рехабилитира и разширява съществуващата мрежа и изграждат нови газови връзки.", заяви Кацаров. По думите му ще бъде необходимо изграждане на нова и адаптиране на съществуващата газова инфраструктура и за реализиране на целите за по-широко въвеждане на зелен водород. "Вярвам, че най-добрият път към устойчива безвъглеродна икономика включва енергийна ефективност, развитие на ВЕИ, както и използване на природния газ като преходно гориво и гориво за балансиране.", допълни Кацаров.

"Ние инвестираме в нови технологии, за да изпълним амбициозните цели на Европейската Зелена сделка. Едно от големите начинания на предприятието, е целогодишното производство на енергия от природен газ. За изпълнението на тази цел закупихме газови когенератори. Според нашите разчети още тази година новите мощности ще бъдат включени в експлоатация. Чрез реализирането на инвестицията ще се предостави възможност за продължаване на дейността на "Топлофикация Перник", като се изпълняват целите за намаляване на въглеродните емисии, заложени в Европейската зелена сделка. На този етап въглищата ще се използват само по време на отоплителния сезон.", каза Кацаров. Той обясни, че с производството на енергия от природен газ ще се допринесе за устойчивото развитие както на предприятието, така и на Югозападния въглищен регион. "Топлофикация Перник" е едно от дружествата, които имат важна роля за енергийния отрасъл на България и основен работодател в региона.

"Към момента паралелно провеждаме административните процедури за реализиране на още една инвестиция за поетапна замяна на все по-голяма част от въглищата с биомаса. Тя е възобновяема суровина, при чието оползотворяване не се отделят вредни емисии във въздуха. Амбицията ни е да създадем напълно екологично производство на енергия.", посочи Кацаров. Директорът на предприятието заяви, че целият екип на "Топлофикация Перник" винаги са имали за цел да работят всъответствие с най-високите стандарти за безопасност на труда и опазване на околната среда. "С тези инвестиции ние правим най-важната крачка към енергийната трансформация на предприятието.", каза Кацаров.

В отговор на въпрос за начина, по който се осъществява контрол на екологичните параметри, Ясен Кацаров заяви, че те са осигурили постоянен видео достъп на всички засегнати на подаваното гориво от всички точки към котелния цех, както и на общото място за съхранение на горивото. "Предоставили сме на Общината достъп до камерите. Ние имаме модерни електрофилтри и сероочистваща система. Те отговарят на европейските изисквания и благодарение на тях не се позволява наднорменото отделяне на фините прахови частици и серни оксиди.", каза Кацаров

Директорът на "Топлофикация Перник" посочи още, че осъществяването на справедлив енергиен преход ще открие още нови и по-благоприятни условия за заетост не само впредприятието, но за въглищните региони в България.