Цената на природния газ за месец ноември в размер на 28,21 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС) няма да доведе до увеличение на цените на топлинната и електрическата енергия за крайните потребители. Утвърдената от Комисията за енергийно водно регулиране (КЕВР) цена е стойността, по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Тъй като цената на топлинната енергия се определя за срок от 1 година тя няма да се отрази на тези, които се отопляват на парно.

Ще се отрази, обаче, на тези потребители, които са към крайните снабдители. В решението на енергийния регулатор са посочени пределните цени при продажба на синьо гориво от крайните снабдители (Овергаз, Каварна газ и пр.) със съответните ценови компоненти. Решението касае ценовите нива за такива стопански потребители, които са останали към крайните снабдители и са с равномерно потребление, стопански клиенти с неравномерно потребление и битови клиенти.

С решението си КЕВР на практика не определя, а регулира цената на газа от обществения доставчик (но и търговец) "Булгаргаз". Тази стойност се регулира, тъй като определянето й става с договор между "Булгаргаз" и "Газпром".

В тази връзка е редно да се отбележи, че със сключването на новия договор между "Булгаргаз" и "Газпром експорт" от тази година цената на природния газ е хибридна. Тя се състои от цена на тръбопроводния газ, доставян от "Газпром експорт", и стойността на синьото гориво на спотовите пазари (в частност хъб TTF) и е в съотношение 30/70. Тоест 30% от цената на руския газ, доставян от "Газпром експорт" зависи от договора с руската компания, в която водеща е петролната компонента, а 70% от цената на хъб TTF.

В момента, например, според борсовите данни цената на газа на TTF е от порядъка на 13,580 евро за 1 MW като намалява спрямо предходната търговия с 3,42 на сто.

Както е известно, през октомври цената на петрола остана достатъчно ниска, но пък цената на газа на спотовите пазари се повиши, което доведе и до увеличението от 24.72 лв. за MWh през септември до 28,21 лв. за MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС) през октомври. Тази цена обаче в сравнение с миналата година е с над 1,5 пъти по-ниска.

Компаниите, които купуват природен газ директно от "Булгаргаз" са със сключени двустранни договори.

Цената, която подлежи на регулиране от КЕВР няма нищо общо с цената на газовата борса "Газов хъб Балкан". Както е известно, цените на борсите се постигат в резултат на търсене и предлагане. В момента регистрираните участници на газовата борса в България са 40 и списъкът с тях е напълно достъпен.

Либерализацията на пазара на природен газ в България стартира в началото на тази година с т.нар. Споразумение по програмата за освобождаване на газ. В този документ подробно са описани стъпките до приключване на цялостния процес на либерализация през 2024 година.

*Материалът е написан специално за Dir.bg


Повече за цената на газа - четете в 3e-news.net >>