Не се очаква еврото да генерира инфлация. В държавите, в които инфлацията не е изкуствено задържана преди въвеждането му инфлация не е имало и след приемането му. Има държави, които за да покрият критериите за въвеждане на еврото са подтискали инфлацията надолу и тогава след влизането съответно инфлацията, която е подтискана скача. В момента България е във Валутен борд, така че и да искаме няма как да подтискаме инфлацията. Така служебният министър на финансите Асен Василев коментира проекта на Национален план за въвеждане на еврото в Република България, публикуван днес за обществено обсъждане и по-конкретно опасенията за ръст в цените на стоките и услугите след 1 януари 2024 година.

Според проекта България ще въведе еврото без преходен период, т.е. датата на приемане на еврото - 1 януари 2024 г. съвпада с въвеждане на еврото като официална разплащателна единица. Този избор се обуславя от структурата на финансовата ни система, както и от големината на държавата ни.

Предвижда се двете валути да бъдат паралелно в обращение един месец. След изтичането на този един месец, еврото ще остане единственото законно платежно средство в България.

"Двойно обръщение в търговските вериги е един месец и причината за това е, че ако го направим за шест месеца, ще трябва да се води двойно счетоводство от абсолютно всички, като се започне от баничарниците и т.н., което ще бъде лудница и за НАП и за баничарниците", обясни министърът на финансите. 

Превалутирането на парични стойности от лева в евро

ще се извърши чрез прилагане на пълния цифров размер на фиксирания курс на преобразуване, т.е. използване на всичките пет знака след десетичната запетая и след това закръгляване на получената сума до два знака след десетичната запетая.

"Не следва да се допуска налагането на допълнителни такси и комисиони за преизчисляването върху потребителите", пише още в проекта.

Един месец след като Съветът на ЕС вземе решение, че България отговаря на необходимите условия за въвеждане на еврото и потвърди обменния курс за конвертиране на лева в евро, ще влезе в сила изискване за задължително обозначаване на цените едновременно в лева и евро. Това задължение ще продължи да бъде в сила 12 месеца от датата на приемане на еврото.

"Това ще се прави, за да не се вдигнат цените без да осъзнаваме, какво се случва", обясни министър Василев.

Банковите сметки - автоматично в евро

От датата на членство на България в еврозоната всички разплащателни сметки, депозитни сметки, текущи бюджетни сметки, спестовни сметки, набирателни сметки, ликвидационни сметки и други сметки в местни банки, както и платежни сметки при други доставчици на платежни услуги (платежни институции и дружества за електронни пари), ще бъдат автоматично и безплатно превалутирани в евро. За тези сметки няма да действа преходен период. Това означава, че още от първия ден на приемане на еврото титулярите на сметки ще могат да теглят от левовите си сметки само евро, независимо дали тегленето ще става чрез АТМ/ПОС устройство или в офис на доставчика на платежни услуги (банка, платежна институция или дружество за електронни пари). Това е един бърз и изключително удобен начин за смяна на левовете с евро, без специален ангажимент за самия титуляр на сметката, пише в проекта. Вносителите допълват, че от първия ден на въвеждането на еврото, безкасовите плащания ще се извършват изключително в евро.

Как ще обменяме левовете в евро?

През първите шест месеца от датата на въвеждане на еврото кредитните институции в България и "Български пощи" ЕАД ще обменят безплатно на каса банкноти и монети от лева в евро, а през следващите шест месеца ще могат да налагат такса за тази услуга.

В периода след изтичането на една година от въвеждането на еврото банките и "Български пощи" ЕАД по своя преценка ще предоставят услугата за обмяна на банкноти и монети от лев в евро, като могат да въвеждат такса за тази услуга.

БНБ ще обменя без такса банкноти и монети от лева в евро от деня на приемане на еврото за неограничено време.

В този ред на мисли беше и въпросът ни от изминалата седмица: Ще сме готови за еврото на 1 януари 2024 г.?

 • 15.44% - Не, според мен контролът и дисциплината в банковия сектор не отговарят на най-високите европейски стандарти;
 • 12.46% - Да, приемането ни в ERM II е доказателство за изпълнението на критериите за конвергенция;
 • 12.32% - Не, според мен е нужен по-дълъг срок, в който цените в магазините да бъдат обявени в лева и в евро, за да могат хората да свикнат с новата валута;
 • 10.91% - Не, според мен България няма да успее да договори влизане при сегашния фиксиран валутен курс;
 • 10.48% - Не, само 2 г. и половина няма да стигнат на страната ни да се възстанови от икономическите последици от пандемията и да отговаря напълно на изискванията на ЕС за стабилно финансово състояние;
 • 10.06% - Да, според мен хората в България са готови бързо да се адаптират към новата валута;
 • 9.21% - Не, по всичко личи, че инфлацията ще ни отдалечи от критериите на Европа за ценова стабилност;
 • 8.36% - Не, според мен политическата нестабилност ще окаже влияние върху финансовата ни система и ще ни отдалечи от приемането на еврото;
 • 4.82% - Да, България отговаря на едно от най-важните условия за приемане в еврозоната - страната ни е сред трите държави, които изпълняват критерия за дефицит, определен от Пакта за стабилност и растеж;
 • 4.53% - Да, приемането ни в Банковия съюз категорично свидетелства, че България е готова за следващата стъпка - еврозоната;

 • 1.42% - Да, правителствената ни политика е достатъчно благоразумна и във всяко едно отношение отговаря на изискванията за въвеждането на еврото. 

Свидетели сме на разнопосочни мнения, зад които стоят и техните аргументи. Но, прави впечатление, че според повечето хора страната ни няма да е готова за единната валута след две години и половина.