Има нужда от усъвършенстване на правната рамка, регламентираща държавната финансова инспекция. Това каза доц. д-р Савина Иванова Михайлова-Големинова по време кръгла маса на тема "Ефективна координация и комуникация между институциите, ангажирани със защитата на публичните финансови интереси", организирана от Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ).

Във форума участваха представители на ключови държавни институции, контролни органи и неправителствени организации, предава БТА.

Доц. д-р Савина Иванова Михайлова-Големинова представи част от резултатите от анализ, извършен по европроект "Подобряване на инспекционния контрол, осъществяван от Агенцията за държавна финансова инспекция", финансиран по приоритетна ос № 2 "Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса" на Оперативна програма "Добро управление".

Тя посочи, че има нужда от настройки в сегашния Закон за държавната финансова инспекция (ЗДФИ) и в Правилника за прилагането му. Според доц. д-р Савина Иванова Михайлова-Големинова обаче темата, която трябва да бъде сложена на дневен ред, "когато му дойде времето", е подготовката на "нов модерен Закон за ДФИ, който да вкара и тази агенция в новите стандарти, които се поставят по отношение на администрацията, включително и правото на добра администрация, което и в момента се спазва и което произтича от Хартата на основните права на ЕС.

Генералният директор на БТА Кирил Вълчев, който участва във форума, посочи, че ако се правят законодателни промени, трябва да се види как може да се подпомогне публичността на АДФИ, която "да води до увереност в българина, че има контрол, който води до това нормалното да бъде много повече от ненормалното", като институции като АДФИ да бъдат задължени на определен период от време да предоставят информация за дейността си.

Вълчев заяви, че БТА може да е добра платформа за подобряване на комуникацията с медиите и обучението им. По думите му обаче и в двете посоки са необходими обучения - "вие да бъдете подпомогнати в публичното комуникиране, а медиите в разбирането на тематиката".

В този смисъл БТА би могла да помогне най-малкото със зали и контакти с медиите. Ние сме хубава платформа за обучение за медиите, защото агенцията се възприема от всички равно отдалечено, каза генералният директор на БТА. Всички отговаряме за това да защитим публичния интерес - вие финансовия, медиите - в един по-широк аспект, допълни Вълчев.

Директорът на АДФИ д-р Стефан Белчев заяви, че няма как АДФИ да се превърне в добрия вестоносец. Пращат ни там, където има проблем и обикновено ние доказваме този проблем. Много ми се ще да има и доклади или резултати с проверки, където да има констатации, че сигналът не се е потвърдил, но тогава една част от обществото ще каже: "Ние ги хрантутим, а те ходят и нищо не виждат", коментира директорът на АДФИ.

Тодор Янкулов, ръководител на експертния екип по проекта на АДФИ, съобщи, че същината му е да се подпомогнат процесът и начинът на работа на финансовата инспекция, да се подобри и координацията между различните институции. Той отбеляза, че финансовите нарушения и престъпления са от различен характер, състав и сложност, като подчерта, че това изисква високо равнище на сътрудничество между контролните институции.

По проекта е установено, че комуникацията и координацията между различните институции в процеса на ДФИ е получила достатъчно висока оценка по отношение на двустранните отношения. Същевременно по проекта е било установено, че Консултативният съвет по контрол и одит в публичния сектор би могъл по-често да заседава, но пък е било отчетено, че много от въпросите, които се поставят за обсъждане там, биха могли да се решат чрез двустранните споразумения.

За работата на Постоянно действащия експертен съвет за сътрудничество по съответна разпоредба на Закона за обществените поръчки по проекта е било установено, че към момента е имало само две заседания на този орган, което може би означава, че тази форма на сътрудничество е изпразнена от съдържание при наличието на двустранни споразумения, коментира експертът. Основен проблем за проверяваните от инспекторите се оказва струпването в един и същ момент на няколко проверки от различни контролни органи.

Той съобщи, че по проекта ще бъде актуализирана методологията на ДФИ и ще бъдат разработени наръчници на юриста и на финансовия инспектор.

По европроекта на Агенцията са установени, систематично описани и анализирани съществуващите към момента слабости и предизвикателства пред реда, начина и методологията на извършване на държавната финансова инспекция, които се обуславят от правната рамка на ДФИ, от организационната структура на АДФИ и от използвания инструментариум и методология към момента, посочват от Агенцията.

В рамките на дейността следва да бъдат извършени промени в инструментариума за осъществяване на държавната финансова инспекция, на основата на анализите, препоръките и предложенията за промени. Вследствие на резултатите, изложени в извършените анализи, ще се актуализират и систематизират (кодифицират) прилаганите методологии при извършване на финансовите инспекции, съобразени със законодателството и установените добри практики в тази област, посочват от АДФИ.

От Агенцията изтъкват, че една от предпоставките за успешното управление и изпълнение на контролната дейност е наличието на ефективна координация и комуникация по хоризонтала и вертикала между всички участници в този процес, основно - между органите на власт с компетентности в областта на контрола. Необходим е анализ, който да изследва дали има още неизползвани резерви и възможности за засилване на сътрудничеството и взаимодействието между съответните институции, както и за обмяната на добри практики между тях, посочват от АДФИ.

Според Агенцията фактор, който влияе негативно върху контролната дейност и нейното възприемане от външните лица, са случаите на различни или противоположни констатации на проверяващите органи при контрола на един и същ обект, процес или система. Причина за тези несъответствия биха могли да са и различните инструменти, методологии и др. за оценка, използвани в проверките, посочват от АДФИ.