Министерството на финансите (МФ) предлага на правителството да промени три постановления (ПМС), свързани с контрола на парите, харчени през Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ), съобщи БТА. Предложението е публикувано на сайта на МФ и на Портала за обществени консултации на МС.

Предложения за промени и коментари се приемат до 12 април. Предлагат се промени в ПМС номера 80, 114 и 157 от 2022 година.

С промени в ПМС 80 финансовото министерство иска да се въведе изключение от прилагане на правилата на постановлението по отношение на определен тип проекти, които са отличени с "Печат за високи постижения" от Европейския иновационен съвет (ЕИС). Създаването на такова изключение се налага от необходимостта за хармонизиране на националната правна рамка с правилата и процедурите на основната програма, по която са оценени тези проекти, пише в проекта на МФ. Одобрените от ЕИС проекти са преминали двустепенна, включително техническа, оценка от страна на Европейската комисия и в някои случаи предвиденото изпълнение на дейност с конкретен изпълнител е било допълнителен аргумент за високата оценка и получаването на "Печат за високи постижения" на съответното проектно предложение, посочват от МФ.

Измененията на ПМС 114 са свързани с обезпечението на авансовите плащания, които се изплащат по договорите за финансиране и обоснованите изключения с цел да се гарантират средствата по МВУ.

Печатът за високи постижения е инструмент на Европейската комисия и позволява държавите членки да финансират чрез различни публични източници проекти, притежаващи такъв печат при същите условия, при които проектът е кандидатствал и е оценен от службите на Европейската комисия. По същество Печатът за високи постижения представлява доказателство за качеството на дадено предложение и позволява да бъде алтернативно финансирано по друга програма, без необходимост от допълнителна оценка, посочват от Министерството на финансите. При залагането на ясни и точни минимални изисквания, на които да отговарят проектите и които да гарантират постигане на заложените крайни цели по мярката, подобен вид процедура би позволило много по-бързо да бъде организиран процесът по предоставяне на помощта, каквато е именно целта на НПВУ.

По някои от проектите компаниите, които са получили "Печат за високи постижения" са кандидатствали пред ЕИС с високоиновативни и рискови идеи по програмата, като е необходимо да докажат и non-bankability (неподходящи за банково финансиране) изискване, т.е. да декларират, че не могат да ползват банков или друг заемен инструмент, не могат със собствен ресурс да си финансират развитието на технологията и иновацията и не могат да акумулират частен капитал към момента на кандидатстване, допълват вносителите на предложението.

С промените на ПМС номер 157/2022 г. се цели обезпечаване спазването на принципа на добро финансово управление по отношение и на националното публично съфинансиране, което се осигурява по инвестициите към средствата, предоставени от Европейския съюз на България по МВУ, заявяват от МФ. По проекта на постановление е извършена частична предварителна оценка на въздействието, която е съгласувана от дирекция "Модернизация на администрацията" в администрацията на Министерския съвет.