България проведе петия за 2021 г. търг за продажба на облигации на 7 септември 2021 г., в резултат на което бяха пласирани съкровищни облигации за 200 млн. лева. 

Министерството на финансите предложи лихвен процент от 0% годишно. Датата за плащане на одобреното количество е 9 септември 2021 г. Лихвите се изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията, като последното плащане се извършва заедно с изплащането на номиналната стойност на емисията, ставя ясно от условията, публикувани от БНБ.

В аукциона участваха 9 първични дилъри на ДЦК. До участие били допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 423 850 000 лв., в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 54 000 000 лв. Постигнатият коефициент на покритие е 2.12. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 100.38 лв. на 100 лв. номинал.

Припомняме, че през февруари 2021 г. се проведоха два търга за продажбата на съкровищни облигации в размер на 300 млн. лв. и на 200 млн. лева. Месец по-късно бяха емитирани още 300 млн. лева дълг. За един от аукционите Министерството на финансите отказа поръчките заради неблагоприятни условия.

Важно е да напомним, че максималният размер на нов дълг за 2021-а не може да бъде над 4 милиарда и 500 милиона лева, според Закона за държавния бюджет за годината.