Българската народна банка проведе аукцион за продажба на част от емисия номер BG 20 400 21 219/17.02.2021 г. (десет години и шест месеца лихвоносни съкровищни облигации) с падеж 17 август 2031 година, съобщават БНБ и Министерството на финансите.

Министерството на финансите предложи за продажба съкровищни облигации от емисията в размер на 500 000 000 лв. и лихвен процент 0,10 на сто годишно. Датата на плащане за одобреното количество е 27 октомври. Лихвите се изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията, като последното плащане се извършва заедно с изплащането на номиналната стойност на емисията.

До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 517 900 000 лв., в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 61 500 000 лв. Постигнатият коефициент на покритие е 1,04. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 95,77 лв. на 100 лв. номинал. Среднопретеглената годишна доходност на книжата е 0,53 на сто, отчита БНБ.