На фона на ниски лихви по кредитите печалбата на банковата система към 31 октомври 2021 г. възлезе 1,2 млрд. лв., сочат данните на Българската народна банка (БНБ). За сравнение за същия период на 2020 година печалбата на финансовите институции беше 796 млн. лева.

Важно е да отбележим, че размерът на начислените разходи за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, е с 263 млн. лв. (38.1%) по-малък от този за същия период на миналата година и в края на октомври 2021 г. възлиза на 428 млн. лева.

Собственият капитал на банковата система в края на октомври е 16.4 млрд. лв., като спрямо 30 септември се увеличава с 82 млн. лв. (0.5%) под влияние на растежа на печалбата.

Брутните кредити и аванси през октомври се увеличават с 4.7 млрд. лв. (5.5%) до 88.6 млрд. лева. Основен принос за това имат вземанията от кредитни институции, които нарастват с 3.8 млрд. лв. (37.4%) до 14 млрд. лева.

Брутният кредитен портфейл на банковата система спрямо края на септември отчита растеж с 839 млн. лв. (1.1%) до 74.5 млрд. лева. Увеличават се кредитите за нефинансови предприятия (с 567 млн. лв., 1.5%) и за домакинства (с 314 млн. лв., 1.1%), докато тези за други финансови предприятия и за сектор държавно управление намаляват съответно с 30 млн. лв. (0.6%) и с 12 млн. лв. (1.4%).

Общият брутен размер на одобрените кредити и аванси по Реда за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества - финансови институции, към 31 октомври е 8,437 млрд. лв., от които 6,587 млрд. лв. - за предприятия и 1,850 млрд. лв. - за домакинства.

През отчетния месец депозитите в банковата система нарастват с 641 млн. лв. (0.6%) до 114 млрд. лева. Увеличават се депозитите на домакинствата (с 502 млн. лв., 0.8%) и на кредитните институции (с 388 млн. лв., 7.7%). Намалява ресурсът от други финансови предприятия (със 176 млн. лв., 3.9%), от сектор държавно управление (с 40 млн. лв., 1.2%) и от нефинансови предприятия (с 34 млн. лв., 0.1%).