Печалбата на банковата система към 31 юли е 804 млн. лв. (при 596 млн. лв. за седемте месеца на 2020 г.), съобщава Българската народна банка, цитирана от БТА.

През юли активите на банковата система нарастват с 2.1 млрд. лв. (1.6 на сто) до 130.6 млрд. лева. 

Отношението на ликвидно покритие се повишава до 297.2 на сто (при 272.5 на сто в края на юни). В края на юли ликвидният буфер е 32.2 млрд. лв. (34.9 млрд. лв. към 30 юни), а нетните изходящи ликвидни потоци възлизат на 10.8 млрд. лв. (12.8 млрд. лв. към 30 юни).

Брутните кредити и аванси през юли нарастват с 4.4 млрд. лв. (5.4 на сто) до 86.5 млрд. лева. Вземанията от кредитни институции достигат 14.1 млрд. лв., като спрямо края на юни са увеличени с 3.5 млрд. лв. (33.4 на сто).

В брутния кредитен портфейл на банковата система е отчетено месечно нарастване с 900 млн. лв. (1.3 на сто) до 72.4 млрд. лева. Увеличават се вземанията от домакинства (с 368 млн. лв.,1.3 на сто) и на фирмите (с 459 млн. лв., 1.2 на сто).

Повишение има при кредитите за други финансови предприятия, като застрахователи и пенсионноосигурителни дружества (с 59 млн. лв., 1.2%) и за сектор държавно управление (с 14 млн. лв., 1.5 на сто).

Депозитите в банковата система през миналия месец се увеличават с 1.9 млрд. лв. (1.8 на сто) до 111.3 млрд. лева. Основен принос има растежът на средствата от фирмите (с 1.4 млрд. лв., 4.3 на сто). Нарастват депозитите на домакинствата (с 88 млн. лв., 0.1 на сто), на другите финансови предприятия (със 111 млн. лв., 2.9 на сто) и на кредитните институции (с 380 млн. лв.,8.1 на сто), а тези на сектор държавно управление намаляват (с 28 млн. лв., 0.8 на сто).

Собственият капитал в баланса на банковата система към 31 юли е 16.2 млрд. лв. и спрямо предходния месец е увеличен със 170 млн. лв. (1.1 на сто), което се дължи главно на нарастването на печалбата през периода.

Регулаторният капитал на банковата система в края на юни 2021 г. е 15.4 млрд. лв., а общият размер на рисковите експозиции възлиза на 67.3 млрд. лева. Нивата на капиталовите съотношения на банковата система се запазват значително над минималните регулаторни изисквания и изискванията за капиталови буфери, посочват от БНБ.

Общият брутен размер на одобрените кредити и аванси по Реда за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества - финансови институции, към 31 юли 2021 г. е 9,242 млрд. лв., от които 7,205 млрд. лв. за предприятия и 2,037 млрд. лв. за домакинства.