Печалбата на банките се увеличава за година с 36,2% и в края на април възлиза на 484 млн. лева, съобщи Българската народна банка (БНБ). Този резултат идва на фона на слабо движение на лихвите по кредити и депозити.

Брутният кредитен портфейл

на банковата система на месечна база се увеличава със 709 млн. лв. (1.0%) до 71.2 млрд. лв. През април нарастват кредитите за домакинства (с 313 млн. лв., 1.2%), за нефинансови предприятия (с 293 млн. лв., 0.8%) и за други финансови предприятия (със 104 млн. лв., 2.2%), докато при сектор "държавно управление" намаляват (с 0.6 млн. лв., 0.1%).

Депозитите

в банковата система в края на април достигат 108.6 млрд. лв., като на месечна база нарастват с 241 млн. лв. (0.2%). Средствата от фирмите отчитат спад (с 1.0 млрд. лв., 3.1%), а тези от домакинства и други финасови предприятия се увеличават съответно с 623 млн. лв. (1.0%) и с 233 млн. лв. (7.5%).

Нарастват и депозитите на кредитни институции (с 206 млн. лв., 4.2%) и на сектор "държавно управление" (със 188 млн. лв., 5.5%).

Собственият капитал в баланса на банковата система в края на април възлиза на 15.8 млрд. лв. и спрямо края март е увеличен със 167 млн. лв. (1.1%). Растежът се дължи на увеличените през месеца внесен капитал и печалба, разясняват от Централната банка.

Лихви 

БНБ отчита леко повишение през април на лихвите по кредитите на фирмите. Средният лихвен процент по корпоративните кредити до 1 млн. евро, договорени в левове, се увеличава с 0.11 пр. п. до 3.28%, а по тези над 1 млн. евро - с 0.20 пр. п. до 2.23% през април 2021 година. 

Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, се повишава с 0.38 пр. п. до 2.83%, а по кредитите над 1 млн. евро - с 0.92 пр. п. до 3.06%. През април 2021 г. средните лихвени проценти по овърдрафта в левове и в евро намаляват с 0.01 пр. п. съответно до 2.60% и 2.09 на сто.

Що се касае до кредитите на домакинствата, през април 2021 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове спада с 0.26 пр. п. до 7.62%, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити - с 0.35 пр. п. до 8.07%.

При жилищните кредити в левове средният лихвен процент се запазва почти без промяна на ниво от 2.75%, а ГПР по тези кредити намалява с 0.05 пр. п. до 2.97 на сто. 

През април 2021 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове се увеличава с 0.09 пр. п. до 15.02%, а при кредитите по кредитни карти в левове - с 0.05 пр. п. до 20.32 на сто, разбираме още от статистиката на БНБ.

През април 2021 г. в сравнение с март 2021 г. средният лихвен процент по депозитите на фирмите с договорен матурите в левове се понижава с 0.04 пр. п. до -0.04%, а по тези в евро се повишава с 0.01 пр. п. до 0.02%. Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и евро се запазват на същите нива съответно 0.01% и 0.00%.

През април 2021 г. средните лихвени проценти по депозитите на домакинствата с договорен матуритет в левове и евро остават почти без промяна съответно на нива от 0.07% и 0.06%. Средните лихвени проценти по овърнайт депозитите в левове и в евро съответно са 0.02% и 0.00%, като не се променят съществено. Средните лихвени проценти по депозити, договорени за ползване след предизвестие в левове и в евро се повишават с 0.02 пр. п. съответно до 0.27% и 0.56 на сто.