Общата печалба на банките в България за първите два месеца на годината е 236 млн. лева, което е с 67 млн. лв. (39.5%) повече от реализираната за същия период на 2021 г. Размерът на разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, в края на февруари 2022 г. е 61 млн. лв., с 28 млн. лв. (31.3%) по-нисък от отчетения година по-рано. Това показват обобщените данни на БНБ, публикувани на сайта на централната банка на базата на представените междинни отчети на 25-те банки и клонове на чужди банки в България.

Активите на банковата система се увеличават с 2.2 млрд. лв. (1.6%) до общо 138.3 млрд. лв.

Нарастват кредитите и авансите (с приноса на кредитния портфейл), а намаляват дълговите ценни книжа, като към 28 февруари техните дялове в общите активи са съответно 63.0% и 15.6% (при 63.4% и 16.1% в края на януари).

Отношението на ликвидно покритие се увеличава до 328.1% в края на февруари (при 304.5% в края на януари). Ликвидният буфер е 34.7 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци възлизат на 10.6 млрд. лв. (при съответно 34.3 млрд. лв. и 11.3 млрд. лв. в края на януари).

Общите брутни кредити и аванси

през февруари нарастват с 829 млн. лв. (0.9%) до 90.7 млрд. лв. В тяхната структура вземанията от кредитни институции намаляват с 279 млн. лв. (2.1%) до 13.1 млрд. лв. Брутният кредитен портфейл на банковата система нараства с 1.1 млрд. лв. (1.4%) до 77.6 млрд. лв.

Най-много са нараснали кредитите са сектор Държавно управление (с 5.3% до 48 млн. лв.), следвани от кредитите за нефинансови предприятия (с 1.8% до 758 млн. лв.), заемите за домакинства (с 0.9% до 277 млн. лв.) и кредитите за други финансови предприятия (с 0.5% до 24 млн. лв.).

Купи билет

Депозитите

Спрямо края на януари депозитите в банковата система нарастват с 2.2 млрд. лв. (1.9%) до 117.9 млрд. лв. най-много са нараснали депозитите на кредитните институции (10.7% с 651 млн. лв.)у следвани от други финансови предприятия (7.8% с 305 млн. лв.), на нефинансови предприятия (2.8% с 950 млн. лв.) и на домакинствата (0.4% с 297 млн. лв.) и на сектор държавно управление (0.1% с 3 млн. лв.).

Собственият капитал

в баланса на банковата система в края на февруари е 16.8 млрд. лв. и спрямо края на януари намалява с 49 млн. лв. (0.3%).