17-11-2017 20-11-2018

Услуги

Депозити, физически лица (Стандартни срочни депозити)

 ДЕПОЗИТ ТОКУДА СТАНДАРТ

Базов типов депозит със срок от 1, 3, 6 и 12 месеца при нарастващ лихвен процент.

 

РАЗМЕР НА ДЕПОЗИТА


Минимален размер:

BGN 100, EUR 100, USD 100, GBP 50, CHF 150

 

  • При спадане на салдото по сметката под минималната изисквана сума депозитът се закрива, като остатъчната сума се прехвърля по разплащателна сметка или се изплаща на каса.


Максимален размер: Няма максимална сума.

Условия за довнасяне:

Максимална допустима сума за довнасяне – седемкратно първоначалния размер на депозита.

Допустимо е през целия период, без това да нарушава условията на депозита.

Необходимо е представянето на договора за депозит и последващите анекси към него.

Подписва се анекс към договора за депозит, чрез който се договаря новият размер на депозита и датата на довнасяне.


През срока на депозита на дата, различна от датата на падежа:

Тегленето на суми от депозита на дата, различна от датата на падеж, води до нарушаване на условията на депозита.
При теглене, включително и на падежа на депозита, се изисква заявка съгласно условията за заявки за теглене в Тарифата за таксите и комисионите на Банката за физически лица.
За теглене на дата, различна от датата на падеж, се събират комисиони съгласно Тарифата за таксите и комисионите на Банката за физически лица.

При нарушаване на условията на депозита, същият се закрива.

Ако от датата на създаване/ подновяване на депозита са изтекли 7 или по-малко дни, то депозитът не се олихвява. Ако са изтекли повече от 7 дни, то депозитът се олихвява за периода като разплащателна сметка в съответната валута, според действащата Тарифа на банката.

Ако след тегленето остатъкът е над минималната изисквана сума, то по усмотрение на клиента:

  • се подписва нов договор за учредяване на депозит;

  • сумата се превежда по разплащателна сметка, която при необходимост се открива;

  • сумата се изплаща на каса;

Ако след тегленето остатъкът е под минималната изисквана сума, то по усмотрение на клиента:

  • сумата се изплаща на каса;

  • сумата се превежда по разплащателна сметка, която при необходимост се открива.


 На падеж:

Тегленето на суми от депозита се извършва на каса или по банков път, по нареждане на клиента.

За изтеклия период до падежа депозитът се олихвява с договорения лихвен процент.

Ако клиентът изтегли цялата сума на депозита, той се закрива.

Ако след тегленето остатъкът е над минималната изисквана сума, то срокът на депозита се подновява, освен ако клиентът не разпореди друго. Подписва се анекс към договора за депозит или нов договор за депозит.

Ако след тегленето остатъкът е под минималната изисквана сума, то той се превежда по разплащателна сметка, която при необходимост се открива, освен ако клиентът не разпореди друго.

Депозитът е гарантиран от Фонда за гарантиране на влоговете в банки до размер, предвиден от Закона за гарантиране на влоговете в банки.

  

СРОКОВЕ


Срок на депозита:

1, 3, 6 или 12 месеца.

 

Режим на депозита след изтичане на срока:  

Лихвеният процент по депозита не се променя до изтичане на договорения срок на депозита. При изтичане срока на договора за депозит и ако депозантът не изтегли депозираната сума на датата на падежа, действието на договора се продължава за същия срок, при действащите към съответния момент условия на депозитния продукт Токуда Стандарт, само ако продуктът е все още действащ в системата на Токуда Банк АД. В противен случай депозираната сума се превежда по разплащателна или друга сметка, освен ако депозантът не разпореди друго.


  

ВИДОВЕ ЛИХВИ


Договорна:

Лихвен процент, по следната скала:

 

 

валута/срок

1м. 3 м. 6 м. 12 м.
BGN 0.10% 0.25% 0.35% 0.50%
EUR  0.10% 0.20% 0.30% 0.45%
USD 0.20% 0.30% 0.50% 0.70%
GBP 0.20%  0.30%  0.40%  0.50%
CHF 0.01%  0.05%  0.10%  0.15%

 

Лихвеният процент по депозита не се променя до изтичане на договорения срок на депозита.


Санкционираща, при нарушаване на условията на депозита:

Равна на лихвата по разплащателна сметка в съответната валута, според  действащата лихвената Тарифа на банката. Ако условията на депозита се нарушат в седемдневен срок от датата на учредяването/ подновяването му, то същият не се олихвява.                                                           


Условия за промяна на договорната лихва: 

Промяната на лихвения процент след изтичане на договорения срок се извършва по решение на Управителния съвет на банката.

ЛИХВЕНИ УСЛОВИЯ


Период на начисляване и плащане на лихвата:

Периодично на падежа, според срока и условията  на депозита. Ако падежът е в неработен ден, лихвата се начислява с вальор на датата на падежа и се изплаща на първия следващ работен  ден.


Начин за изплащане на лихвата: 

На падежа лихвата се капитализира по депозитната сметка или се превежда по разплащателна сметка, указана от клиента. 


База за изчисляване:

Определена за периода, ежедневно, върху салдото по депозитната сметка, с лихвена база 360/ 360.


Лихвени стойности: Определени в номинална стойност на годишна база.

Тип на лихвата: Проста

 

Oще услуги на банката

Контакти

Токуда Банк АД, София

Интернет адрес: www.tokudabank.bg/?dispatch=home"

Централа:
София 1000, ул.”Георг Вашингтон“ № 21
тел. (02) 403 79 00, (02) 403 79 85
email: headoffice@tcebank.com
факс: (02) 403 7999

Направление “Кредитиране и обслужване на клиенти" тел: (02) 403 79 08; 403 79 08факс: (02) 403 79 99

Работно време на клоновете - от 08:30 до 17:00 ч.