17-11-2017 20-11-2018

Услуги

Депозити, фирми - стандартни

Депозит Токуда Бизнес Инвест


Токуда Бизнес Инвест представлява депозит за юридически лица, предназначен за съхраняване на предоставените от клиента на банката суми за определен период срещу заплащане от страна на банката, на договорена лихва в края на периода.

 

РАЗМЕР НА ДЕПОЗИТА


Минимален размер:

BGN 1 000  /  EUR 1 000  /  USD 1 000 

  • При спадане на салдото по сметката под минималната изисквана сума, депозитът се закрива, като остатъчната сума се прехвърля по разплащателна сметка или се изплаща на каса.


Максимален размер:

500 000 лева и/или 250 000 евро и/или 250 000 щатски долара за един клиент /депозант/.


Условия за довнасяне:

Максимална допустима сума за довнасяне – без ограничения, но в рамките на  обявения максималния размер.

Допустимо е през целия период, без това да нарушава условията на депозита.

Необходимо е представянето на договора за депозит.

Подписва се анекс към договора за депозит, чрез който се договарят размера на довнесената сума и датата на довнасяне.


През срока на депозита на дата, различна от датата на падежа:

Тегленето на суми от депозита на дата, различна от датата на падеж, води до нарушаване на условията на депозита.
При теглене, включително и на падежа на депозита, се изисква заявка съгласно условията за заявки за теглене в Тарифата за таксите и комисионите на Банката за юридически лица.
За теглене на дата, различна от датата на падеж, се събират комисиони съгласно Тарифата за таксите и комисионите на Банката за юридически лица.

При нарушаване на условията на депозита, същият се закрива.

Ако от датата на създаване/ подновяване на депозита са изтекли 7 и по-малко дни, то депозитът не се олихвява. Ако са изтекли повече от 7 дни, то депозитът се олихвява за периода като разплащателна сметка на юридически лица в съответната валута, според действащата Тарифа на банката.

Ако след тегленето остатъкът е над минималната изисквана сума, то се подписва нов договор.

Ако след тегленето остатъкът е под минималната изисквана сума и няма друго нареждане от страна на клиента, сумата се превежда по разплащателната му сметка, открита в офис на Токуда Банк АД и депозитът се закрива.


 На падеж:

Тегленето на суми от депозита се извършва на каса или по банков път по нареждане на клиента.
За изтеклия период до падежа депозитът се олихвява с договорения лихвен процент.
Ако клиентът изтегли цялата сума на депозита, той се закрива.
Ако след тегленето остатъкът е над минималната изисквана сума, то срокът на депозита се подновява, освен ако клиентът не разпореди друго. Подписва се анекс към действащия договор за отразяване на промяната.
Ако след тегленето остатъкът е под минималната изисквана сума и няма друго нареждане от страна на клиента, сумата се превежда по разплащателната му сметка, открита в офис на Токуда Банк АД и депозитът се закрива.
Депозитът е гарантиран от Фонда за гарантиране на влоговете в банки до размер, предвиден от Закона за гарантиране на влоговете в банки.

  

СРОКОВЕ


Срок на депозита:

1, 3, 6 или 12 месеца.

 

Режим на депозита след изтичане на срока:  

Лихвеният процент по депозита не се променя до изтичане на договорения срок на депозита. При изтичане срока на договора за депозит и ако депозантът не изтегли депозираната сума на датата на падежа, действието на договора се продължава за същия срок, при действащите към съответния момент условия на депозитния продукт Токуда Бизнес Инвест, само ако продуктът е все още действащ в системата на Токуда Банк АД. В противен случай сумата по депозита се превежда по разплащателна или друга сметка, освен ако клиентът не разпореди друго.
 

  

ВИДОВЕ ЛИХВИ


Договорна:

Лихвен процент, по следната скала:

 

 

Срок на депозита

1м.  3 м.  6 м. 12 м.
BGN 0,10% 0,20% 0,30% 0,40%
EUR 0,05% 0,15% 0,25% 0,35%
USD 0,10% 0,20% 0,40% 0,60%

 

Лихвеният процент по депозита не се променя до изтичане на  договорения срок на депозита.

Лихвен процент по договаряне (но не по-висок от 50% от законната лихва) се допуска за депозити със суми над 500 хил. лева или над 250 хил. евро/ щатски долара. Критериите за договаряне на лихвен процент са: сума на депозита, срок на депозита и обем на деловите взаимоотношения с депозанта. Договарянето на лихвен процент е в правомоощията на най-малко двама от изпълнителните директори на банката. Индивидуално договорените депозити по описания ред са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банки при условията на ЗГВБ.


Санкционираща, при нарушаване на условията на депозита:

Равна на лихвата по разплащателна сметка на юридически лица в съответната валута, според действащата лихвена Тарифа на банката.

Ако условията на депозита се нарушат в седемдневен срок от датата на учредяването/ подновяването му, то същият не се олихвява.                       


Условия за промяна на договорната лихва: 

На датата на падежа, при промяна на размера и/или срока на депозита. Лихвата се променя според приложената лихвена скала. Промяната влиза в сила от датата на операцията.
Промяната на лихвения процент се извършва по решение на Управителният съвет на банката.


ЛИХВЕНИ УСЛОВИЯ


Период на начисляване и плащане на лихвата:

Периодично на падежа, според срока и условията на депозита. Ако падежът е в неработен ден, лихвата се начислява с вальор на датата на падежа и се изплаща на първия следващ работен ден.

Довнесената сума по депозита се олихвява на падежа с лихвения процент на депозита за периода от датата на постъпването й по сметката до датата на падежа.


Начин за изплащане на лихвата: 

На падежа лихвата се превежда по разплащателната сметка, открита на името на клиента в офис на Токуда Банк АД. 


База за изчисляване:

Определена за периода, ежедневно, върху салдото по депозитната сметка, с лихвена база 360/ 360.


Лихвени стойности: Определени в номинална стойност на годишна база.

Тип на лихвата: Проста

Oще услуги на банката

Контакти

Токуда Банк АД, София

Интернет адрес: www.tokudabank.bg/?dispatch=home"

Централа:
София 1000, ул.”Георг Вашингтон“ № 21
тел. (02) 403 79 00, (02) 403 79 85
email: headoffice@tcebank.com
факс: (02) 403 7999

Направление “Кредитиране и обслужване на клиенти" тел: (02) 403 79 08; 403 79 08факс: (02) 403 79 99

Работно време на клоновете - от 08:30 до 17:00 ч.