17-11-2017 20-11-2018

Услуги

Кредитиране на бизнеса (Стандартни кредити за фирми)


Инвестиционен кредит за малки и средни предприятия (МСП) "Заедно напред"

 

Наименование на продукт:

Инвестиционен кредит  за малки и средни предприятия (МСП) „Заедно напред“

Размер: до 500 000 лева или тяхната равностойност в евро по курса на БНБ към датата на сключване на договора за кредит. Банката не финансира Данък добавена стойност (ДДС) като той е за сметка на кредитополучателя

 • Участие на кредитополучателя със собствени парични средства (като самоучастие) – 20 % от стойността на проекта без ДДС.

Валута

Български лев или Евро

Цел на финансирането

инвестиционен кредит.

Срок на усвояване

 • До 12 месеца от датата на сключване на договора за кредит

Срок на погасяване

 • Срок на погасяване-  до 120 месеца от датата на сключване на договора за кредит

Забележка: Допуска се предоставянето на гратисен период за изплащането на главница до 12 месеца от датата на договора на кредит.

Лихвен процент

Вид на финансирането в левове в евро
а. За срок на кредита до 60 месеца ОЛП + 6,4 %, но не по-малко от 6,4 % годишно ОЛП + 6,4 %, но не по-малко от 6,4 % годишно
б. За срок на кредита от 61 до 120 месеца ОЛП + 6,9 %, но не по-малко от 6,9 % годишно ОЛП + 6,9 %, но не по-малко от 6,9 % годишно

Такси и комисионни

а) Такса за проучване и анализ по искане за кредитна сделка без такса
б) Комисиона за управление на кредитна сделка 0.5 % - върху разрешения размер на кредита за първата година и  върху оставащия дълг по кредитна сделка, към датата на започване на следващата година от договорения срок.
в) Комисиона за ангажимент 0,5 %
г) Комисиона за предсрочно погасяване в случай на   рефинансиране на кредита със средства от друга финансова институция 2 %

Обезпечение-  Банката приема за обезпечение следните видове обезпечения поотделно или в комбинация:

 • Първа по ред ипотека върху недвижим имот/и, в т.ч. и върху имота/те обект на финансиране, по преценка на Банката;
 • Първи по ред залог върху дълготрайни материални активи, в т.ч. и върху ДМА обект на финансиране, по преценка на Банката. Не се допуска кредити със срок на погасяване над 60 месеца, да бъдат обезпечени само с машини, съоръжения и/или транспортни средства;
 • Вземания, като същите могат да служат като допълнително обезпечение, но не и като основно;
 • Парични средства;
 • Поръчителство/Солидарен длъжник.

Кредитите се предоставят на лица, регистрирани по българското законодателство осъществяващи своята стопанска дейност на законно основание и за които  са изпълнени следните специфични изисквания:

 • Годишни приходи от продажби в рамките на последните три пълни финансови години – до 3 млн.лева;
 • Бизнес и финансова история на кредитополучателите – минимум 3 години;
 • Добра кредитна история, установена на база на справка в Централен кредитен регистър (ЦКР), включваща редовно обслужване на задълженията по активни и погасени кредити;
 • Липса на наложени запори, образувани изпълнителни дела и данъчни задължения или друга информация, която да е основание за отказ от кредита;
 • Положителен финансов резултат за разглежданите финансови периоди.

Отговор до 5 работни дни след предоставяне на следните документи необходими за първоначален анализ*:

Данни за финансовото състояние на кредитополучателя:

 • Финансово счетоводни отчети – за последните 3 последователни години, както и за последния междинен отчетен период.
 • Изготвени прогнозни парични потоци във връзка с реализиране на инвестицията;
 • Заверена данъчна декларация за последната изтекла календарна година.
 • Копие от договори с клиенти/доставчици.
 • Друга информация, необходима за финансовия и кредитен анализ.
 • Лицензи и разрешителни свързани с дейността на дружеството.
 • Предмет на инвестицията, както и документи (оферти, фактури, договори и др.) удостоверяващи точния размер на предвижданата инвестиция.
 • Информация и документи за предложеното обезпечение. Допълнителна информация за лицата и дружествата предоставящи обезпечение /поръчитество и др./, ако те са различни от кандидата за кредита и предмета на инвестицията.

Забележка:

Всички изброени документи следва да се представят със съответните подписи и печати като  заверено копие.

*В случай на положително становище по направеното кредитно предложение, окончателното разглеждане на кредитното предложение се извършва по общия ред описан в Процедурите на Общинска Банка АД.

Общинска Банка АД, запазва правото си да изисква всякаква допълнителна информация и документи във връзка с проучването на искане за кредит

Кредит за оборотни средства за малки и средни предприятия (МСП) „Заедно нагоре“

Размер:

 • Минимален размер на кредита - 10 000 лева или тяхната равностойност в евро по курса на БНБ към датата на сключване на договора за кредит;
 • Максимален размер на кредита – 25 % от нетните приходи от продажби (НПП) за последния годишен период, но не повече от 200 000 лева или тяхната равностойност в евро по курса на БНБ към датата на сключване на договора за кредит;

Валута

Български лев или Евро

Вид на финансирането

 • Кредитна линия/Револвиращ кредит;
 • Револвиращ кредит тип Овърдрафт;

Цел на финансирането

За финансиране на оборотни средства, свързани с дейността на компанията.

Срок на усвояване и погасяване

 • До 24 месеца от датата на сключване на договора за кредит

Лихвен процент

Вид на финансирането в левове в евро
а. За кредитна линия/револвиращ кредит ОЛП + 5.9 %, но не по-малко от 5.9 % годишно ОЛП + 5.9 %, но не по-малко от 5.9 % годишно
б. За револвиращ кредит тип овърдрафт ОЛП + 6.4 %, но не по-малко от 6.4 % годишно ОЛП + 6.4 %, но не по-малко от 6.4 % годишно
в. Лихва за просрочена главница Договореният лихвен процент с наказателна надбавка в размер на 10 пункта годишно, до окончателното изплащане на просрочената сума.
г. Неустойка по просрочена лихва 0,05 % за всеки ден просрочие върху просрочената сума.

Такси и комисионни

a) Такса за проучване и анализ по искане за кредитна сделка без такса
б) Комисиона за управление на кредитна сделка 0.5 % - върху разрешения размер на кредита за първата година и върху оставащия дълг по кредитна сделка, към датата на започване на следващата година от договорения срок.
в) Комисиона за ангажимент 0,5 %
г) Комисиона за предсрочно погасяване в случай на рефинансиране на кредита със средства от друга финансова институция 2 %

Обезпечение- Банката приема за обезпечение следните видове обезпечения поотделно или в комбинация:

 • Първа по ред ипотека върху недвижим имоти;
 • Първи по ред залог върху дълготрайни материални активи;
 • Вземания, като същите могат да служат като допълнително обезпечение, но не и като основно;
 • Парични средства;
 • Поръчителство/Солидарен длъжник.

Кредитите се предоставят на лица, регистрирани по българското законодателство осъществяващи своята стопанска дейност на законно основание и за които са изпълнени следните специфични изисквания:

 • Годишни приходи от продажби в рамките на последните три пълни финансови години – до 3 млн.лева;
 • Бизнес и финансова история на кредитополучателите – минимум 3 години;
 • Добра кредитна история, установена на база на справка в Централен кредитен регистър(ЦКР), включваща редовно обслужване на задълженията по активни и погасени кредити;
 • Липса на наложени запори, образувани изпълнителни дела и данъчни задължения или друга информация, която да е основание за отказ от кредита;
 • Положителен финансов резултат за разглежданите финансови периоди.

Отговор до 5 работни дни след предоставяне на следните документи необходими за първоначален анализ*:

Данни за финансовото състояние на кредитополучателя:

 • Финансово счетоводни отчети – за последните 3 последователни години, както и за последния междинен отчетен период.
 • Заверена данъчна декларация за последната изтекла календарна година.
 • Копие от договори с клиенти/доставчици.
 • Друга информация, необходима за финансовия и кредитен анализ.
 • Лицензи и разрешителни свързани с дейността на дружеството.
 • Информация и документи за предложеното обезпечение. Допълнителна информация за лицата и дружествата предоставящи обезпечение /поръчитество и др./, ако те са различни от кандидата за кредита и предмета на инвестицията.

Забележка:

Всички изброени документи следва да се представят със съответните подписи и печати като заверено копие.

*В случай на положително становище по направеното кредитно предложение, окончателното разглеждане на кредитното предложение се извършва по общия ред описан в Процедурите на Общинска Банка АД.

Общинска Банка АД, запазва правото си да изисква всякаква допълнителна информация и документи във връзка с проучването на искане за кредит

Oще услуги на банката

Контакти

Общинска банка АД, София

Централа

ул."Врабча"6, ет. 2, София
тел. +359 2 9300 111, факс +359 2 9300 270,
телекс +067 23034 SOB CU BG
www.municipalbank.bg

Банкови карти
Тел. 02 9300 141
Факс 02 9300 284

Потребителски кредит
Тел. 02 930 02 80
Факс 02 981 51 47

Кредитни операции
Тел. 02 930 02 80
Факс 02 981 51 47
Международни операции
Тел. 02 930 01 85
Факс 02 981 51 47