Обединена българска банка - Кредитиране на бизнеса (Стандартни кредити за фирми) | Бизнес.dir.bg

17-11-2017 20-11-2018

Услуги

Кредитиране на бизнеса (Стандартни кредити за фирми)

 

 


Кредит за оборотни средства с равни вноски по главница


Кредит за оборотни средства за покриване на Вашите обичайни бизнес потребности, изплащан на равни месечни вноски по главница.

Предимства

 • Широк обхват на целта на кредита
 • Продължителен срок
 • Възможност да ползвате определен размер финансиране без обезпечение
 • Атрактивни лихвени проценти, определени на база пазарни индекси
 • Възможност за отстъпки в ценовите параметри при ползване на други услуги.

Продуктови параметри

Цел на кредита: Кредит за финансиране на текущи нужди в ежеднената бизнес дейност на кредитоискателя
 
Валута: лева
 
Минимален размер: 2000 лв.

Максимален размер: 40 000 лв. за необезпечен кредит/ 300 000 лв. за обезпечен кредит
 
Срок:
 • при ипотека на недвижим имот – до 36 месеца;
 • при залог на машини, оборудване, превозни средства - до 24 месеца;
 • при залог на парични средства – до 60 месеца;
 • без обезпечение – до 24 месеца.
Погасяване: Равни месечни вноски по главница
 
Обезпечение:
 • ипотека на недвижим имот;
 • залог на машини, оборудване, превозни средства;
 • парични средства;
 • без обезпечение.

Лихви: Кредитите се олихвяват съгласно утвърдената методика за Референтен лихвен процент (РЛП), използван от „Обединена българска банка“ АД при определяне на променливия лихвен процент по кредити на микробизнес клиенти.

Такси и комисионни: Съгласно Тарифата на Банката за бизнес клиенти.


 

Инвестиционен кредит

 


Предимства

 • обезпечава финансиране на инвестиции;
 • дълъг срок на кредита;
 • до 12 месеца гратисен период, през който заплащате само лихвата и таксите по кредита;
 • предварително одобрение, преди оценка на обезпечението;
 • атрактивни лихвени проценти, определени на база пазарни индекси;
 • възможност за отстъпки в ценовите параметри при ползване на други услуги.

Продуктови параметри

Цел на кредита:
 • за покупка на недвижим имот - търговски имот, индустриален имот, жилищен имот с търговска цел, земеделска земя, УПИ, използвани за осъществяване на основната стопанска дейност;
 • закупуване на нови или употребявани превозни средства за осъществяване на основната стопанска дейност;
 • закупуване на нови или употребявани машини, оборудване за осъществяване на основната стопанска дейност;
 • за реконструкция и ремонт.
Валута: лева и евро

Минимален размер: 10 000 лв.
 
Максимален размер:
 • при покупка на недвижим имот – до 80% от стойността на инвестицията (без ДДС), мах. 500 000 лв./равностойност в евро;
 • при покупка на нови машини или оборудване – до 70% от стойността на инвестицията (без ДДС), мах. 500 000 лв./равностойност в евро;
 • при покупка на употребявани машини или оборудване - до 50% от стойността на инвестицията (без ДДС), мах. 60 000 лв./равностойност в евро;
 • при покупка на нови или употребявани превозни средства – до 70% от стойността на инвестицията (без ДДС) при нови превозни средства и до 60% при употребявани превозни средства, мах. 300 000 лв./равностойност в евро;
 • при реконтструкция и ремонт - до 80% от количествено-стойностната сметка за реконструкция/ремонт (без ДДС), мах. 500 000 лв./равностойност в евро. 

Размерът на финансиране може да бъде увеличен при предоставено допълнително обезпечение.

Срок:
 • при покупка на недвижим имот – до 15 години;
 • при покупка на нови машини, оборудване, превозни средства – до 5 години;
 • при покупка на употребявани машини, оборудване, превозни средства – до 3 години. Експлоатационният срок на превозното средство трябва да е по-голям или равен на срока на кредита + 2 години;
 • при реконструкция и ремонт - до 15 години.

Погасяване: Равни месечни вноски по главница.

Обезпечение:
 • ипотека върху недвижим имот;
 • залог върху движими активи – нови/употребявани машини, оборудване, превозни средства;
 • блокирани парични средства по сметка в Банката.

Лихви: Кредитите се олихвяват съгласно утвърдената методика за Референтен лихвен процент (РЛП), използван от „Обединена българска банка“ АД при определяне на променливия лихвен процент по кредити на микробизнес клиенти.

Такси и комисионни: Съгласно Тарифата на Банката за бизнес клиенти.

Oще услуги на банката

Контакти

Обединена българска банка АД, София

За контакти:

Централно управление

София 1040,
ул. "Света София" 5

Център за обслужване на клиенти: 0700 117 17
понеделник – петък: 9 - 21ч.
събота: 9 - 18:30 ч.
За поръчка на кредитна карта от София
Тел.: 0800 15015, от 9 до 21 часа
За изгубени, блокирани или откраднати карти: тел. 980 22 35(денонощно)
Тел.: (00359 -2) 811 + вътрешен,
Факс: (00359 -2) 988 08 22,
Телекс: 25092
E-mail:[email protected]
www.ubb.bg
SWIFT: UBBSBGSF