За февруари 2008 г. текущата сметка е отрицателна, в размер на 594.3 млн. евро, при отрицателна текуща сметка в размер на 472.8 млн. евро за същия месец на 2007 г. За януари – февруари 2008 г. текущата сметка има дефицит в размер на 1292.1 млн. евро (3.9% от БВП), при дефицит от 1112.5 млн. евро (3.9% от БВП) за същия период на 2007 г. Основен фактор за увеличението на дефицита по текущата сметка е нарасналият дефицит по търговското салдо (със 153.7 млн. евро). Износът (FOB) нараства до 2320.2 млн. евро, при 1774.7 млн. евро за същия период на 2007 г. Вносът (FOB) e 3527 млн. евро, при 2827.8 млн. евро за януари – февруари 2007 г. Салдото по услугите е отрицателно, в размер на 137.4 млн. евро (0.4% от БВП), при отрицателно салдо в размер на 62.1 млн. евро (0.2% от БВП) за същия период на 2007 г. Преките инвестиции се увеличават, но не смогват до покрият дефицита по текущата сметка. Преките чуждестранни инвестиции в страната са 432.3 млн. евро (1.3% от БВП), при 374.9 млн. евро (1.3% от БВП) за същия период на 2007 г. Преките инвестиции покриват 33.5% от дефицита по текущата сметка за отчетния период, при 33.7% за януари – февруари 2007 г. Положението частично се спасява от връщане на пари от чужбина (намаление на т. нар. портфейлни и преки инвестиции - активи). В същото време имаме сериозно нетно намаление на депозитите на нерезиденти в български банки - с 491 млн. евро за двата месеца, което вероятно е резултат от изтегляне на ликвидност към чужбина. Въпреки това за януари – февруари 2008 г. резервните активи на БНБ намаляват с 374.1 млн. евро.