На 30.09.2022 г., Солвей Соди, чрез дъщерната си новосъздадена компания Девня Енерджи, внесе писмо за инвестиционно намерение в РИОСВ - Варна за изграждане на инсталация за производство на пара, която която ще използва алтернативни горива в завода за калцинирана сода в Девня. Съоръжението ще замести сегашната инсталация за пара, която използва вносни твърди горива. Този проект е поредната стъпка в устойчивото развитие на завода за калцинирана сода, както и една от най-големите производствени инвестиции в България за последните 20 години.

Новата инсталация в Девня ще използва алтернативни горива от предварително третирани неопасни местни отпадъци и/или биомаса, като по този начин ще замени твърдите горива с устойчиви, местни, постоянно генериращи се възобновяеми ресурси. Проектът ще създаде нов подход за оползотворяване на нерициклируемите отпадъци в Североизточна България. Ще се използват най-малко 300 000 тона депонирани отпадъци годишно, като по този начин се избягва нарастване на общинските депа и свързаните с тях емисии на метан. Потенциалното използване на отпадна биомаса от местни източници ще намали допълнително емисиите и оперативните разходи на земеделските производители.

Инвестицията ще допринесе за значителното намаляване на емисиите от въглероден диоксид на завода, както и ще отговаря на най-строгите европейски стандарти за чистота на въздуха. Съществуват около 500 примера за подобни инсталации в Европа, разположени в непосредствена близост или в самите населени места, използвани както за отопление, така и за индустриални нужди. Новото съоръжение ще бъде изградено в съответствие с най-добрите налични технологии и ще използва технологията SOLVAir® - система за пречистване на димни газове, която е патентована от група Солвей и очиства 99% от замърсителите във въздуха.

Изграждането на новата инсталация е важна стъпка от ангажимента на компанията за прекратяване използването на твърди горива и намаляване на CO2 емисиите, което ще спомогне за енергийната независимост на България. С подкрепата на държавата тази инвестиция ще даде възможност на завода за калцинирана сода да даде приноса си за ефективното управление на отпадъците и да запази конкурентоспособността си, като в същото време ще създаде нови преки и непреки работни места.

Снимка: Солвей Соди

За компанията: Солвей Соди е най-големият завод за производство на синтетична калцинирана сода в Група Солвей. Калцинираната сода се използва широко в производството на стъкло, перилни препарати, в металургията, силикатите и стъклените влакна. Натриевият бикарбонат обслужва пазарите с хранителни продукти, добавки във фуражите, очистване на димни газове и здравеопазване. Компанията е приватизирана през 1997 г. Основни акционери са белгийската научна група Солвей (75%) и турската група Шишеджам (25%).


Материалът е предоставен от Солвей Соди.