Производството и потреблението на електроенергия към първите осем дни от осмия месец на настоящата година спрямо същия период на миналата 2020 година продължават да се увеличават. Салдото (износ-внос) запазва високият си процентен дял, въпреки че в сравнение с предходния отчетен период се наблюдава изменение в посока надолу. Запазва се и положителната тенденция за участие на базовите централи. Дела на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) все още остава на минус, въпреки наблюдаваното подобрение. Продължава спадът по отношение на участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ), които все пак запазват висок дял. Това става ясно от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на България за времето от първия ден на януари до осмия ден на месец август тази година (01.01.2021 г. - 08.08.2021 г.) спрямо същия период на 2020 г.

Производството на електроенергия за времето от първия ден на месец януари до осмия ден на месец август тази година нараства с 10.75 % и достига до обем от 27 384 204 MWh (плюс 10.70 % за отчетния период 1 януари - 1 август тази година). За сравнение през същия период на предходната 2020 г. производството на електроенергия е било в обем от 24 725 922 MWh.

Потреблението на електроенергия за сравнявания отчетен период на настоящата година се увеличава с 4.65 % до обем от 23 538 808 MWh (плюс 4.43 процента седмица по-рано). През същия период на миналата година потреблението на ток е възлизало на 22 492 506 MWh.

Салдото (износ-внос) за времето от първия ден на януари до осмия ден на месец август тази година все още остава с висок дял в процентно отношение - плюс 72.18 % и достига до обем от 3 845 396 MWh (плюс 75.25 % през отчетния период седмица по-рано). За времето от 1 януари до 8 август миналата година салдото (износ-внос) е било от порядъка на 2 233 416 MWh.

Участието на базовите централи продължава да расте - до плюс 6.08 % като за сравнявания отчетен период от 1 януари до 8 август тази година това е обем от порядъка от 21 571 981 MWh (плюс 5.92 % седмица по-рано). През сравнявания период от 1 януари до 8 август 2020 г. базовите централи са участвали с обем от 20 335 413 MWh.

Дела на ВЕИ в преносната и разпределителната се подобрява, но все още остава на минус.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа за времето от първия ден на месец януари до осмия ден на август тази година намалява (минус) с 6.51 % до обем от 800 096 MWh ( минус 6.93 процента за предходния отчетен период). За сравнение, през същия период на миналата година ВЕИ са участвали в преносната мрежа с обем от 855 798 MWh. В частност тези по-лоши данни се дължат на спадът в дела на вятърните (минус 10.37 %) и фотоволтаични (минус 2.29 %) мощности и независимо от положителното участие на биомасата (плюс 1.14 %).

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа за сравнявания период от 1 януари до 8 август 2021 г. спада с (минус) 2.84 % до обем от 1 228 883 MWh (минус 3.42 % преди седмица). През същото време на предходната 2020 г. участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е възлизало на обем от 1 264 847 MWh. По-лошите данни за настоящия отчетен период в частност се дължат на спада на дела на вятърните мощности (минус 11.42 %) и биомасата (минус 3.72 %) и слабия положителен дял на фотоволтаиците (плюс 2.97 %).

Участието на ВЕЦ все още запазва висок положителен дял - плюс 66.67 % за времето от първия ден на януари до осми август тази година, което е обем от 3 783 244 MWh (плюс 67.51 % преди седмица). През същия период на предходната 2020 г. участието на ВЕЦ и достигало до обем от порядъка на 2 269 864 MWh.