Националният статистически институт (НСИ) представи резултатите от Наблюдението на работната сила през 2022 година. От тях се вижда, че коефициентът на безработица е 4.3%, или с 1.0 процентeн пункт по-нисък в сравнение с 2021 година. Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 73.6%, като в сравнение с 2021 г. се увеличава с 1.6 процентни пункта. Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години нараства с 2.3 процентни пункта в сравнение с 2021 г. и достига 70.4%.

Наблюдението на работната сила е извадково статистическо изследване. Всяко тримесечие чрез лично интервю се анкетират 19.6 хиляди обикновени домакинства от цялата страна, подбрани на случаен принцип, отбелязва НСИ.

Главните резултати от изследването

• През 2022 г. икономически активните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 3 191.2 хил., или 73.6% от населението на същата възраст. В сравнение с 2021 г. коефициентът на икономическа активност се увеличава с 1.6 процентни пункта.

• Общият брой на заетите лица e 3 150.5 хил., от които 1 678.4 хил., или 53.3%, са мъже и 1 472.1 хил., или 46.7%, са жени. Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 и повече навършени години е 54.2% (60.3% за мъжете и 48.5% за жените).

Графика: НСИ

• Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 3 053.3 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 70.4% (73.8% за мъжете и 66.8% за жените). В сравнение с 2021 г. коефициентът се увеличава с 2.3 процентни пункта.

• Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 75.7%. При мъжете коефициентът на заетост за тази възрастова група е 79.5%, а при жените - 71.8%.

• Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 - 64 навършени години е 68.2% (73.3% за мъжете и 63.5% за жените). През 2022 г. безработните лица са 140.4 хил., от които 78.2 хил. (55.7%) са мъже и 62.2 хил. (44.3%) - жени.

• Коефициентът на безработица е 4.3% (4.5% за мъжете и 4.1% за жените), като в сравнение с 2021 г. намалява с 1.0 процентен пункт.

Графика: НСИ

• Коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 29 навършени години е 7.9%.

• Относителният дял на продължително безработните лица от всички безработни е 53.8%, а коефициентът на продължителна безработица е 2.3% - съответно 2.5% за мъжете и 2.1% за жените.

• През 2022 г. икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 1 147.1 хил., от които 498.5 хил. са мъже и 648.6 хил. са жени. Коефициентът на икономическа неактивност (15 - 64 навършени години) е 26.4% - съответно 22.7% за мъжете и 30.3% за жените.

• Броят на обезкуражените лица на възраст 15 - 64 навършени години е 51.7 хил., или 4.5% от всички икономически неактивни лица в същата възрастова група.

• Относителният дял на рано напусналите образование и обучение от населението на възраст 18 - 24 навършени години е 10.5%.

• Относителният дял на лицата с висше образование от населението на възраст 25 - 34 навършени години е 33.8%.

• Относителният дял на незаетите и неучастващи в образование и обучение от населението на възраст 15 - 29 навършени години е 15.1%.

Икономически активното население (работната сила) включва всички заети и безработни лица, а икономически неактивни (лица извън работната сила) са лицата на възраст 15 и повече навършени години, които не са нито заети, нито безработни през наблюдавания период, вкл. всички лица на възраст 90 и повече навършени години.

НСИ пояснява, че Коефициент на икономическа активност - това е относителен дял на икономически активното население (работната сила) от общото население (в съответната група). Коефициент на заетост - относителен дял на заетите лица от общото население (в съответната група). Коефициент на безработица - относителният дял на безработните лица от икономически активното население. Коефициент на продължителна безработица - относителният дял на продължително безработните лица от икономически активното население.