Плавно увеличение на броя започнали работа през февруари отчита административната статистика на Агенция по заетостта. През втория месец на годината техният брой е 13 196 - с 1159 повече от януари 2023 г. Работа чрез бюрата по труда намериха и 320 лица пенсионери, учащи и заети. Най-голям е делът на започналите работа в сектора на преработваща промишленост - 20,8%, следват тези в търговията - 12,9%, държавното управление - 12,0%, хотелиерството и ресторантьорството - 8,9%, хуманното здравеопазване и социалната работа - 5,4%, селско, горско и рибно стопанство -5,0% и други, съобщиха от агенцията.

През февруари 1653 безработни от рисковите групи са назначени на субсидирани работни места през месеца - 69 по програми и мерки за заетост и 1584 - по схеми на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". 191 безработни и заети са включени в различни обучения, а 144 души са завършили започнатото през предходни месеци обучение, като са придобили нова професия или ключова компетентност.

През февруари Агенция по заетостта отчита 155 528 регистрирани безработни, които са с 2452 лица или с 1,6% по-малко от януари. При тази численост равнището на регистрирана безработица през февруари е 5,5%, което е с 0,15 пункта по-ниско спрямо февруари 2022 г. Агенцията пояснява, че равнището на безработица се определя като дял на регистрираните безработни лица от икономически активното население на възраст 15-64 г., установено при Преброяване 2021 г.

Броят на новорегистрираните безработни през февруари също се понижава с 5550 спрямо януари 2022 г. Според отчетените данни те са 18 198 лица, което е намаление с 1209 лица на годишна база. Други 587 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в бюрата по труда през месеца. През февруари трудовите посредници - ромски и младежки медиатори, са успели да активират малко над 1500 неактивни лица за регистрация в бюрата по труда.

През месеца в бюрата по труда са заявени 11 519 свободни работни места на първичния пазар, което е намаление с 11,9% спрямо февруари 2022 г. Най-много свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (27.2%), следват хотелиерството и ресторантьорството (14.7%), държавното управление (13.1%), търговията (10.1%), селско, горско и рибно стопанство (6.2%) и административните и спомагателните дейности (5.8%).

Най-търсените от бизнеса професии през февруари са: заети в сферата на персоналните услуги; персонал, полагащ грижи за хората; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; водачи на МПС и подвижни съоръжения; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни; продавачи; работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; монтажници и др.