КЕВР регулира цените и качеството на ВиК услугите като национална институция, независима от изпълнителната власт. Комисията е равно-отдалечена както от доставчиците, така и от потребителите на тези монополни услуги, с основна цел - осигуряване на независим, обективен и експертен подход. Изпълняването на тези функции се осъществява при стриктно спазване на принципите и правилата, залегнали в нормативната уредба, приета от Народното събрание и Министерски съвет. С регулирането на цените на ВиК услугите Комисията се стреми да защитава интересите на потребителите и да предотвратява злоупотреба с господстващо положение, като същевременно спазва изискванията за икономическа обоснованост на цените на услугите и възстановяване на разходите за тяхното предоставяне.

Това се казва в позиция на КЕВР във връзка с образуването на цените на ВиК услугите. По време на пресконференция във вторник министърът на околната среда и водите Асен Личев нападна КЕВР и определи дейността й като "вредна" със сгрешен модел на управление на ВиК сектора.

В становището си КЕВР припомня, че политиката в този сектор се определя от изпълнителната власт, водена главно от МОСВ и МРРБ.

"Действащата Наредба за регулиране на цените на ВиК услугите, приета от Министерски съвет през 2016 г., беше разработена от Световната банка по възлагане на МРРБ. В нея са отразени най-добрите международни практики в тази област. Във финалния проект на наредбата са отчетени постъпилите становища от всички заинтересовани страни и министерства. МОСВ е съгласувало проекта без забележки и до момента в Комисията не са постъпвали предложения за изменение на наредбата от страна на това министерство. Комисията, в качеството си на активен участник в Мрежата на европейските водни регулатори, е добре запозната с прилаганите в другите държави-членки на ЕС практики и може отговорно да заяви, че нормативната уредба в България е изцяло съобразена с тях", допълват от регулатора.

"Важно е да се отбележи, че политиките по отношение на водите като цяло, и на ВиК сектора в частност, се планират и осъществяват от изпълнителната власт в лицето на МОСВ и МРРБ. Във връзка с това България е приела две стратегии - Национална водна стратегия, разработена от МОСВ и приета през 2012 г. от Народното събрание, и Отраслова стратегия за ВиК сектора, разработена от МРРБ и приета от Министерски съвет през 2014 г., със срок до 2023 г. Към момента в КЕВР не е постъпвала информация за степента на изпълнение на одобрените стратегии, нито за намерения за актуализацията им", се отбелязва още в позицията.

"Относно повдигнати въпроси, свързани с начисляването на ДДС от страна на ВиК дружествата в таксите за водовземане, следва да се има предвид, че всички утвърждавани от КЕВР цени, включително и цените на ВиК услугите, са без включен ДДС. Към момента държавата не е определила различен размер на този данък за ВиК услугите. ВиК операторите, както и всички други доставчици на стоки и услуги, следва да начисляват ДДС в крайните цени за потребителите и да внасят този данък в държавния бюджет. В този процес КЕВР няма никакво участие", са категорични от регулатора.