Пенсионно-осигурителните дружества в страната управляват активи за над 20 млрд. лева към края на март. Сумата е рекордна в историята на компаниите за втора пенсия, ето защо от съществена важност са техните инвестиции.

Къде влагат парите ни пенсионните фондове?

Универсални пенсионни фондове (УПФ)

В универсалните фондове се осигуряват за втора пенсия лицата, родени след 31 декември 1959 г. По последни данни това са 3.973 млн. души.

Общите инвестиции на тези фондове възлизат на 15.6 млрд. лв. Останалата част от активите на фондовете до 17.5 млрд. лв. са краткосрочни вземания и парични средства.

Най-голяма част от средствата (54.65%) са вложени в държавни ценни книжа (ДЦК), издадени или гарантирани от държави или техните централни банки. Тези инструменти предоставят сравнително ниска доходност, но по този начин фондовете гарантират парите на осигуряващите се в тях.

Под 40 на сто инвестиции в ДЦК имат само четири фонда - Бъдеще, ЦКБ-Сила, Топлина и Съгласие.

В акции, права, варанти и дялове на колективни инвестиционни схеми са вложени над 1/3 от активите на фондовете.

Най-голям дял, т.е. най-голям риск поемат от Бъдеще, тъй като са насочили над 54% от инвестициите си към тези финансови инструменти, които в дългосрочен план осигуряват най-висока доходност.

Следват Топлина и ЦКБ-Сила, които са инвестирали съответно 47.2 и 41.67% от средствата си в акции и дялове на фондове. 

Под 30 на сто са вложенията на Пенсионно-осигурителен институт (ПОИ) и ДСК-Родина, докато при лидерите по управлявани активи Доверие и Алианц България той е около 33%.

В корпоративни облигации са инвестирани 8.73% от средствата на фондовете. Минимален е този процент от инвестиционния портфейл при ОББ, ПОИ, Алианц-България, ДСК-Родина и Доверие, докато при ДаллБогг: Живот и здраве дори е равен на нула.

От Бъдеще са съсредоточили 32.92% от портфейла си в корпоративни облигации, докато Съгласие, ЦКБ-Сила и Топлина имат дял от 23, 18 и 13 на сто.

Пет от фондовете имат влогове в търговски банки, въпреки ниските лихви по спестяванията. От ПОИ държат 8.67% от инвестираните средства на депозит, докато при Алианц България този дял е 2.13 на сто. Под 2% са депозитите при Доверие, Съгласие и ДСК-Родина.

Професионални пенсионни фондове (ППФ)

По данни от Комисията за финансов надзор, към 31 март в тези фондове се осигуряват 323 хил. души. Нетните активи под управление вече са над 1.4 млрд. лв., като от тях 1.25 млрд. лв. са инвестирани, а съответно 133 млн. лв. и 26 млн. лв. са парични средства и краткосрочни вземания.

Инвестиционният портфейл на професионалните фондове е насочен най-вече към Държавни-ценни книжа (46.98%) и акции, права и дялове от взаимни фондове (39.62%).

Малко над 10% от средствата са инвестирани в корпоративни облигации, а депозитите и инвестиционните имоти са респективно 0.8 и 1.98%.

Над 2/3 от средствата на ДСК-Родина (69%) и ДаллБогг: Живот и здраве (66%) са насочени в ДЦК, докато при ОББ и Алианц България този процент е около 59%. 

Бъдеще и Съгласие залагат най-много на акциите, към които са насочени 59 и 56% от вложените средства. Под 30% е единствено този дял при ДСК-Родина и Пенсионно-осигурителен институт.

Доброволни пенсионни фондове (ДПФ)

Към 31 март в тези фондове се осигуряват 645 хил. лица. По последни данни в тях са съсредоточени 1.32 млрд. лв., от които 1.198 млрд. лв. са инвестирани.

Портфейлът на фондовете не се различава съществено от професионалните фондове. Общо 47.92% от средствата са вложени в ДЦК, а други 43.2% са инвестирани в акции и дялове от инвестиционни фондове.

Съгласие са инвестирали над 80% от парите си в акции, следвани от Бъдеще и Топлина, които са насочили 69 и 64% от средствата си. 

*Този материал има само информационна цел и никоя част от него не може да бъде тълкувана като оферта или покана за сделка за продажба или покупка на финансови инструменти и/или професионален съвет, свързан с инвестиционно решение. Инвеститорите трябва да имат предвид, че инвестициите носят рискове и е необходимо да се запознаят обстойно с информация за планираната инвестиция или да потърсят професионален съвет за своите инвестиционни решения.