Парламентът прие на първо четене промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Измененията са внесени от Министерския съвет и с тях се въвеждат в българското законодателство изискванията на европейска директива и регламент.

Предложените изменения са свързани с идентифициране на акционерите в публични дружества, политиката за възнагражденията на членовете на ръководните органи в публични дружества, сделките със свързани лица и други.

С цел въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2017/828, свързани с политика за ангажираност и прозрачността при инвестиране в публичните дружества на т. нар. "институционални инвеститори", са предвидени изменения в Кодекса за застраховането, Кодекса за социално осигуряване, Закона за пазарите на финансови инструменти и Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.