Европейските институции стават все по-активни по отношение на декарбонизацията, зеления преход и всичко, свързано с борбата с климатичните промени. Така наскоро от Брюксел заговориха и за въвеждане на търговия с емисии и в транспорта, включително автoмобилния. Оказва се, че производителите на автомобили в ЕС всъщност приветстват тази идея. Поне това става ясно от разпространената преди няколко дни позиция на Асоциацията на европейските автомобилни производители (АСЕА). Според нея такава мярка ще бъде ключова за прехода към безвъглероден автотранспорт. Но новата рамка трябва да бъде създадена така, че да се отнася до всички видове транспортни средства и да отчита справедливо и реално въздействието им върху околната среда. И в тази връзка от АСЕА настояват емисиите СО2, за които ще се плаща, да бъдат измервани правилно, като се отчитат и разликите при използването на различни технологии, включително биогоривата като преходни към декарбонизацията на транспорта.

Според автопроизводителите в ЕС също така включването на този сектор в схемата на търговия с емисии трябва да бъде допълнителен стимул, а не заместващ съществуващите мерки за подкрепа на разпространението на чисти превозни средства, въведени от различните държави-членки. Не на последно място търговията с емисии в транспортния сектор трябва да бъде въведена на централно европейско ниво, а не на регионален принцип от отделните държави. Причината е, че това ще доведе до несправедливо третиране на едни общества и бизнеси за сметка на други.

Синхронизиран подход

От Брюксел искат обхватът на действащата директива за търговия с емисии при големите горивни инсталации да бъде разширен и да обхване сградите и транспорта. Според предварителните изчисления това ще помогне за постигането на целта към 2030 г. емисиите въглероден диоксид в ЕС да бъдат намалени с 61% спрямо нивата от 2005 г. Според автомобилните производители идеята е добра и напълно си струва да бъде подкрепена. Но при въвеждането на такава система в транспорта трябва да бъдат взети предвид множество фактори и отчетени редица особености и специфики.

В противен случай целите няма да могат да бъдат постигнати, а паралелно и редица участници във веригата ще бъдат излишно натоварени с разходи, които ще ги затруднят не само финансово. И това важи както за производителите, така и за търговците и чак до крайните клиенти и потребители, независимо дали физически или юридически лица. "Както всички мерки, съставляващи пакета "Готови за 55", включването на сухопътния транспорт в схемата за търговия с емисии ще допринесе за общото им намаляване само в случай, че се изпълнява в синхрон и бъдат част от една добре балансирана система", подчертават в позицията си от АСЕА. 

Справедливо и стимулиращо тарифиране

Като основно изискване към бъдещото въвеждане на платени емисии въглероден диоксид в автотранспортния сектор производителите на коли посочват съставянето на специфични показатели, върху които да се базира тарифирането и които да отчитат реалния въглероден отпечатък от всеки вид транспорт, превозно средство, вид гориво и т.н. Също така формулите, по които ще се изчислява цената на емисиите от транспорта, трябва да бъдат конструирани така, че неизбежното поскъпване да става плавно. От една страна така физическите лица и компаниите няма да бъдат натоварени изведнъж с нов за тях разход, а от друга - ще могат да планират по-лесно как и кога да заменят по-старите и не толкова екологични транспортни средства с по-нови и незамърсяващи.

От Асоциацията на европейските автомобилни производители обръщат сериозно внимание и на общите разходи, които ще костват на граждани и фирми изпълнението на мерките и целите на пакета "Готови за 55". Без съмнение преходът на икономиките и света към климатична неутралност, включително и по отношение на транспорта, ще струва немалко средства. Затова всяка прилагана мярка или стимул към декарбонизация трябва да бъде много добре обмислена откъм това колко ще струва, колко ще натовари икономическите сектори и представителите им и до какъв ефект ще доведе. Конкретно за поетапното намаляване и окончателното ликвидиране на вредните емисии от транспорта трябва да се вземат предвид редица фактори, обуславящи общите икономически разходи. Такива са не само инвестициите в екологични транспортни средства, но и цената на изкопаемите и алтернативните екологични горива, тарифирането при електроенергията, данъчните ставки, общите разходи при експлоатация и за целия жизнен цикъл на едно превозно средство. И всичко това, според АСЕА, трябва да бъде взето предвид не само при определянето на тарифите при въвеждането на търговията с емисии, но и при развитието и надграждането на тази система в бъдеще.

Правилно използване на събраните средства

В същото време приходите от новата система, според АСЕА, трябва да бъдат използвани целево за насърчаване на декарбонизацията в транспорта. От организацията обаче подчертават дебело, че това не означава само стимули за все повече електрически превозни средства по улиците и пътищата, а и разгръщане на зарядна инфраструктура за тях, както и за автомобилите, използващи алтернативни горива като такива от възобновяеми източници или водород. Без всичко това обновяването на автомобилния парк в Европа няма да бъде лесен процес, за декарбонизацията на транспорта ще има много пречки, а съответно и за постигането на заложените цели.

Автомобилните производители в ЕС наистина виждат в идеята за търговия с емисии в транспорта и възможност за по-бързото постигане на зеления преход в този сектор, на който се дължи около една четвърт от вредните емисии в световен мащаб. Според тях, освен за изграждане на зарядна инфраструктура и условия за използване на повече екологични превозни средства за сметка на по-старите замърсяващи, приходите от търговията не само може, но и задължително трябва да бъдат използвани като инструмент за развитие на иновациите и екологизацията на транспортния сектори. Затова акумулираните от тази система средства е добре да се използват за финансиране на фондове, подпомагащи научно-изследователската и развойна дейност, иновациите и технологиите за намаляване на замърсяването на околната среда.

Паралелно с това събираните средства трябва да бъдат насочени и към подпомагане както на гражданите, така и на бизнеса като транспортни компании, пътнически превозвачи и др., за преминаването им към по-чисти и щадящи околната среда транспортни средства, които към момента са и по-скъпи от конвенционалните. Така например една за таксиметрова компания трябва да бъдат въведени подходящи и справедливи инструменти, които да я стимулират да замени автомобилите с двигатели с вътрешно горене с електрически и това да продължава да е икономически изгодно за нея и бизнеса й. Също така спедиторските компании трябва да имат финансовата възможност да заменят дизеловите си ТИР-ове с по-екологични варианти, независимо дали тежкотоварните превозни средства ще тръгнат по пътя на електрификацията, на водородизация или към друго. Не на последно място трябва да се погледне и към балансирането на интересите и възможностите на гражданите, за които към момента закупуването на електромобил е значително по-неизгодно в сравнение с бензинов, например. Но това би могло да се компенсира чрез схеми за подпомагане, субсидии, данъчни облекчения и други, каквито се прилагат в някои държави от ЕС, но далеч не са валидни за всички. А освен това някои дори възнамеряват в обозримо бъдеще да прекратят действията на мерки и стимули, които прилагат към момента с цел електрификация на личните транспортни средства.

Премахване на бариерите пред зеления преход в транспорта

От АСЕА подчертават, че някои от мерките в пакета "Готови за 55", включително и намерението за въвеждане на търговия с емисии в транспорта, неминуемо ще доведат до увеличаване на разходите на граждани и фирми, разчитащи към момента на изкопаемите горива за своята мобилност. Затова от решаващо значение е те да разполагат с достъпни алтернативи, чрез които да преминат към щадящ природата, а в крайна сметка и към климатично неутрален транспорт. И това няма как да се случи, ако пред тази трансформация има само бариери като повишаване на разходите. Поради което обществото и бизнесът трябва да получат широк и безпрепятствен достъп до нисковъглеродните и изцяло безвъглеродните алтернативи в транспортния сектор.

Автомобилните производители в ЕС също така препоръчват цялостната организация и изграждане на бъдещата система за търговия с емисии в транспортния сектор да бъде изграждана и организирана на общоевропейско ниво, а не на национални. Защото в противен случай това може да доведе до сериозни различия, фрагментиране и изкривяване на пазарите в отделните държави-членки. От Организацията отбелязват, че такава система наскоро бе въведена самостоятелно от Германия, но по-скоро не препоръчват такива едностранни действия именно поради посочените съображения.