Залцман е и един от най-награждаваните експерти в областта на ПР-а в Северна Америка и вицепрезидент "Глобални комуникации" във Филип Морис Интернешънъл. Заемала е различни позиции в сферата на връзките с обществеността, включително Главен изпълнителен директор на Havas PR North America

В последните години все повече назрява необходимостта от фундаментална промяна. Въпреки че на пръв поглед призивът за още по-голямо объркване във времена на хаос и несигурност противоречи на здравата логика, не е ли сега моментът да разтърсим закостенелите и непродуктивни начини на мислене? Ние, като глобално общество, трябва да излезем от безизходицата, която вече твърде дълго възпрепятства напредъка по най-належащите обществени проблеми. И трябва да го направим по начин, който гарантира бърза реализация и справедливо разпределение на ползите.

Значимият и бърз напредък винаги предполага безпорядък. В този век например смелите бизнес нагласи, движени от технологичните иновации, доведоха до революция в начина, по който потребяваме всякакви форми на медийно съдържание, пазаруваме и работим. Макар че тези иновации улесниха живота ни, те са "нещо, което е приятно да имаме", но не са неща, без които не можем или поне не и преди COVID-19 да преобрази света. Беше назрял моментът за радикална промяна на тези процеси, но нямаше нужда те да се променят преди пандемията. Процесите работеха, но това не бе пречка някои предприемачи да смятат, че трябва да бъдат поправени.

А всъщност някои неща наистина трябваше да бъдат поправени - например несправедливото разпределение на природни ресурси, дезинформацията и фалшивите новини и здравеопазването, което не е еднакво достъпно за всички. Как може обществото да впрегне силата на иновациите и фундаменталната промяна, за да намери решения на тези и други критично важни предизвикателства? Трябва ни специфична форма на промяна: ЕПИЧНА ПРОМЯНА, която се характеризира със следните критерии:

Източник: PMI

ØЕфикасна

В политиката и бизнеса всеки с достатъчно ресурси може да реши да преобърне нещата, без никаква друга друга цел освен трупане на печалби и власт. Това може да промени и раздвижи нещата, но накрая ползата е за малцина, а цената я плащат всички останали. Този тип нагласа да мислиш първо за себе си може да е нещо очаквано и дори приемливо в света на стартъпите и рисковия капитал, но устойчива ли е тя? Не липсват примери за реформатори, които са спечелили слава и след това са се провалили поради външни фактори (например икономически спад) или поради собствените си недостатъци или липса на планиране. Затова имаме нужда от радикални реформи, целящи постигането на най-добрата възможна възвръщаемост на време и пари чрез анализ на ключови променливи на системата и идентифициране на нещата, които трябва да бъдат радикално реформирани, за да се постигне най-положителната промяна. Например повечето от нас оценяват положително това, че използването на електронни билети за самолети и самообслужването по летищата реформираха времеемките процеси на издаване на хартиени билети и процесите на обработване на багаж, за които е необходим многоброен персонал.

ØПринципна

"Каква е целта и какви са принципите" са ключови въпроси, които трябва да се задават винаги, когато се предприема дадена инициатива, особено ако тя е реформаторска. "Защото нещата трябва да се променят" не е достатъчно добър отговор. Това е само началото на отговора. Понякога желанието за радикална промяна идва под формата на добра идея, а възможните по-широки принципи и цели се съгласуват на по-късен етап. Например носимите устройства (т.нар. wearables) стартират като добра идея за проследяване на направените стъпки и постепенно се разрастват така, че днес включват всякакви уреди за проследяване на физическата активност. Някои стартъпи и отделни предприемачи може да извлекат стойност, работейки в области, които не са от съществено значение, и експериментирайки с произволни, игриви реформаторски инициативи с отворен резултат. Този подход обаче става опасен, когато залогът е висок. В тези случаи е задължително на заинтересованите страни да се каже точно какъв резултат се очаква от реформаторска инициатива.

Източник: PMI

ØИстинска

Бъдещите реформатори обикновено говорят за това как те ще осъществят революционна промяна в индустрия Х и ще осигурят по-добри продукти или услуги на потребителите. Това само по себе си е достойна за уважение амбиция, но докъде може да стигне тя? Според анализ на данни и статистика от шест пазара - Франция, Германия, Великобритания, Индия, Индонезия и САЩ - хората, които извличат най-голяма полза от иновациите са малка група от обществото - предимно по-млади мъже на възраст от 18 до 34 години с по-висок от средния разполагаем доход. Това не е достатъчно. Революционната промяна трябва да има за цел да донесе значителни ползи за по-широки обществени групи. За да се провери дали една подобна инициатива води до обществена полза, трябва да се събере обратна връзка от разнообразни групи хора, които да споделят и алтернативни гледни точки, включително хора, които не са специалисти, не ползват предишни подобни технологии и не се притесняват да задават най-елементарните въпроси.

ØЧовекоприобщаваща

Реформаторите знаят как да привличат внимание. Те обикновено могат да представят убедително своя дневен ред и да го наложат въпреки възраженията. Тези качества могат да бъдат и опасни, ако служат само на тесни интереси. Ако няма сериозен ангажимент за приобщаващо отношение, тогава съществува рискът революционната промяна да се окаже начин най-богатите и привилегировани хора да станат още по-богати и по-привилегировани. Такава беше неумолимата тенденция през последния четвърт век. Крайно време е да разбием тази тенденция.

ØНадеждна

Думата промяна съдържа в себе си идеята за разрушаване на старото и създаване на новото. Всъщност, това, което се харесва в понятието промяна, е именно усещането за съпротива на общоприетото и за разчупване на оковите на обществените норми. Декларации, свързани с непоколебима решителност за реализиране на собствената визия без страх, внушават самоувереност, която вдъхновява. Тази нагласа има своята стойност, но разрушаването не трябва да е самоцел. Смисълът на революционната промяна е да се излезе от безизходицата и да се разбият закостенелите навици, които възпрепятстват прогреса.

Ако изведат тези пет критерия като приоритетни, лидерите и организациите могат да катализират енергия за радикална промяна, която е целенасочена и конструктивна, а не безцелна и деструктивна. Какъв по-добър начин да управляваме хаоса, който ни залива?

Това есе е адаптирано от документа "Нов поглед върху понятието радикален прелом: иновации за по-добро във време на разделения", публикуван от Филип Морис Интернешънъл през септември 2022 г., посветен на радикалната промяна, насочена към ускоряване на края на пушенето.

 

*Материалът е публикуван с подкрепата на Филип Морис България