В регистър БУЛСТАТ да се вписват чуждестранни юридически лица, които са залогодатели по смисъла на Закона за особените залози. Това реши парламентът с приети на второ четене промени в Закона за регистър БУЛСТАТ.

Справки по Националната база данни на регистъра се извършват и удостоверения се издават незабавно във всяко териториално звено на Агенцията по вписванията. Тя осигурява възможност за справки чрез отдалечен достъп, както и за издаване на удостоверения в електронна форма и предаването им по електронен път.

Така се създаде електронна партида и уникален идентификатор за всички лица и организации, вписани в БУЛСТАТ, включително и за чуждестранните физически и юридически лица, когато са залогодатели по Закона за особените залози.

С одобрените промени се прецизират изискванията към документите, които трябва да бъдат представени от подлежащите на регистрация лица и се предлага подробна регламентацията на достъп до регистъра, като се осигурява изцяло безплатен отдалечен достъп до публичната част от него.

Предвижда се също автоматизирано подаване на данни за вписаните обстоятелства, както и се урежда безплатен обмен на информацията между регистрите на съда, държавните органи и органите на местното самоуправление и местната администрация.