Своята премиера на Българската фондова борса (БФБ) на 6 юни ще направи Уебит Инвестмънт Нетуърк EАД (Webit Investment Network (WIN) при облекчените правила за емитиране на акции, предвидени за емитентите малки и средни предприятия (МСП) за beam пазара*. Това ще бъде осмото дружество, което ще проведе своя аукцион на IPO-то си на beam пазара с ISIN код (BG1500001224) на акциите.

Какво излиза на сцената 

Ще бъдат предложени 5.558 млн. нови, обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1.05 лева всяка, става ясно от съобщението на компанията до платформата за новини на БФБ x3news.com. Ако бъдат записани всички акции, капиталът на дружеството ще бъде увеличен от сегашните 300 001 лева на 5 888 001 лева, разпределен в една привилегирована Клас А акция с номинална стойност от 1 лев, една привилегирована Клас Б акция с номинална стойност от 1 лев и 5 887 999 броя обикновени акции с номинална стойност 1 лев всяка.

Предлагането ще се счита за успешно, ако бъдат записани и бъде заплатена емисионната стойност най-малко на 2 794 001 броя нови акции, което означава, че компанията ще търси най-малко 2.8 млн. лева от пазара, а посоченият максимум е предела, който е възможен на пазар bеam.

Резултати от IPO-то ще бъдат оповестени в първия работен ден, следващ изтичането на два работни дни, считано от датата на провеждане на IPO аукциона (9 юни). Съветник по емисията е Карол АД.

Малко повече за емитента и собственика му

Дружеството Webit Investment Network (WIN) е учредено във Варна на 21 март 2022 г. а дейността му е свързана с форума WEBIT за цифрови иновации и нови технологии, който се провежда от 2008 г. всяка година, като за настоящата е планирано да се проведе на 28-29 юни в София.

WIN e свързано и с Founders Games - програма за растеж на Webit.Festival, достъпна за компании с финансиране от 500 хил. до 20 млн. долара.

Едноличен собственик на WIN е "Анхеало Кънсалтънтс" ЕООД - дружество на основателя на форума WEBIT д-р Пламен Русев. Кандидатът WIN за дебют на БФБ управлява собствено имущество и ще придобива и управлява дялови участия, според неговата регистрация.

Във връзка с емисията Русев написа във фейсбук следното: "Ако до този момент предимно фондове и дълбоко свързани в екосистемата богати хора са имали достъп до инвестиране в глобални и най-успешни растящи компании, които увеличават цената си по 10, 100 и дори 1000 пъти, днес е денят, в който чрез WIN тази възможност за първи път в историята става достъпна за останалите - всички хора." 

WIN демократизира достъпа до бъдеще и финансови възможности първо за всички българи, а в последствие и за целия свят!, отбеляза Русев.

В друга своя публикация Пламен Русев споделя, че "настоящият модел за разпределение на възможности и богатство е крайно несправедлив!"

"Икономиката на бъдещето не може и не трябва да се базира на ограничеността на ресурсите, а на неограничените възможности, които технологиите предоставят и ВСЕКИ, а не само колцина избрани - богати, трябва да имат достъп до тях!" 

Още малко за сцената, на която сега излиза WIN 

Одобреният от Комисията за финансов надзор през 2018 година пазар beam е насочен към МСП, които са регистрирани като акционерни дружества в страната или чужбина, според стандартите на ЕС. Допускат се и по-големи дружества, но при условие пазарната им капитализация да не надвишава 200 млн. евро за последните три календарни години.

Занижените изисквания към емитентите на МСП за beam пазара са, както по отношение на процеса на допускане до търговия, така и на последващия им живот като листнати компании. Кандидатите за листване МСП трябва да отговарят на поне две от следните изисквания: до 250 заети лица; до 43 млн. евро активи; до 50 млн. евро нетен годишен оборот или до 200 млн. евро пазарна капитализация.

*beam е съкращение от Bulgarian Enterprise Accelerator Market, който предлага нови възможности както за малките и средни предприятия за финансиране на тяхното развитие, така и за инвеститорите. beam, както е описан в Cambridge Dictionary, е "line of light that shines from a bright object"! (от англ. - линия от светлина, която блести от светлинен обект).