След прекъсване от близо 7 месеца на 6 юни отново ще има първично публично предлагане (IPO) на beam пазара за растеж на малки и средни предприятия (МСП)*, което ще е осмото след старта на beam в началото на 2021 година. Последното IPO на този пазар се проведе на 15 декември 2021 година, когато беше дебютът на инвестиционната фирма Ейч Ар Кепитъл АД, която набра близо 1.5 млн. лева, а акциите й бяха презаписани почти 11 пъти по време на аукциона.

Равносметката с IPO-та на БФБ, обаче, не е впечатлява, защото за 10 години са реализирани само 14 IPO-та, показва справка в СФБ Капиталов пазар АД, специализирана консултантска компания, 100% собственост на БСК. Добрата новина е, че половината от тях са реализирани на новия beam пазар, при това само за миналата 2021 година, а това се случва за първи път от 15 години на БФБ.

Дебютантът

Своята премиера на Българската фондова борса (БФБ) ще направи Уебит Инвестмънт Нетуърк EАД (Webit Investment Network (WIN) при облекчените правила за емитиране на акции. Това ще бъде осмото дружество, което ще проведе своя аукцион на IPO-то си на beam пазара с ISIN код (BG1500001224) на акциите.

От съобщението на компанията до x3news.com (платформата за новини на БФБ) става ясно, че ще бъдат предложени 5.558 млн. нови, обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1.05 лева всяка. Ако бъдат записани всички акции, капиталът на дружеството ще бъде увеличен от сегашните 300 001 лева на 5 888 001 лева, разпределен в една привилегирована Клас А акция с номинална стойност от 1 лев, една привилегирована Клас Б акция с номинална стойност от 1 лев и 5 887 999 броя обикновени акции с номинална стойност 1 лев всяка.

Дружеството е учредено във Варна, а дейността му е свързана с форума WEBIT за цифрови иновации и нови технологии, който се провежда от 2008 г. всяка година, като за настоящата е планирано да се проведе на 28-29 юни в София. WIN e свързано и с Founders Games - програма за растеж на Webit.Festival, достъпна за компании с финансиране от 500 хил. до 20 млн. долара.

Едноличен собственик на WIN е "Анхеало Кънсалтънтс" ЕООД - дружество на основателя на форума WEBIT д-р Пламен Русев. Кандидатът WIN за дебют на БФБ управлява собствено имущество и ще придобива и управлява дялови участия, според неговата регистрация.

Предлагането ще се счита за успешно, ако бъдат записани и бъде заплатена емисионната стойност най-малко на 2 794 001 броя нови акции, което означава, че компанията ще търси най-малко 2.8 млн. лева от пазара, а посоченият максимум е предела, който е възможен на пазар bеam.

Резултати от IPO-то ще бъдат оповестени в първия работен ден, следващ изтичането на два работни дни, считано от датата на провеждане на IPO аукциона (9 юни). Съветник по емисията е Карол АД.

Занижените изисквания

към емитентите на МСП за beam пазара са, както по отношение на процеса на допускане до търговия, така и на последващия им живот като листнати компании.

Кандидатите за листване МСП трябва да отговарят на поне две от следните изисквания: до 250 заети лица; до 43 млн. евро активи; до 50 млн. евро нетен годишен оборот или до 200 млн. евро пазарна капитализация.

За набирането на капитал до 3 млн. евро или за увеличение на капитал с до 3 млн. евро на вече допуснато до търговия на пазар beam дружество, не е необходим одобрен проспект за първично публично предлагане от Комисията за финансов надзор. Дружествата имат задължение да публикуват пред обществеността само годишни и шестмесечни финансови отчети, а впоследствие могат да се прехвърлят на основния пазар на БФБ при облекчени изисквания.

Търговията на пазар beam се осъществява чрез търговската платформа на Дойче Бьорзе - T7®, която се използва и за основния пазар на БФБ. Дружествата избират начините за листване - с IPO или без IPO, като до търговия се допускат емисии акции, депозитарни разписки, облигации, варанти и права.

За кого е пазарът beam

Одобреният от Комисията за финансов надзор през 2018 година пазар beam е насочен към МСП, които са регистрирани като акционерни дружества в страната или чужбина, според стандартите на ЕС. Допускат се и по-големи дружества, но при условие пазарната им капитализация да не надвишава 200 млн. евро за последните три календарни години.

Компаниите, листнати на beam пазара не са истински публични дружества по смисъла на едноименния Закон за публичните дружества, поради което малък брой от задълженията, присъщи за публичните дружества са приложими спрямо тях. Те имат задължение за оповестяване само на годишни и 6-месечни финансови отчети; възможност за първичното публично предлагане за дружества без натрупана история; допълнителната защита на инвеститорите във връзка с промените при увеличенията на капитал, ОСА, дивиденти. За тях действат облекчени изисквания при спазване на Регламента относно пазарната злоупотреба (MAR). Компаниите могат лесно да мигрират към регулиран пазар на БФБ. Управителните органи могат да извършват сделките с дълготрайни активи над определена стойност без предварително одобрение от общото събрание на акционерите.

Равносметка за пазара beam

Общият набран капитал от седемте дружества след реализираните IPO е в размер на 23 427 805 лева. Общият оборот на beam пазара след неговия старт на 4 март 2021 с акциите на Биодит АД до 18 май 2022 година възлиза на 13 989 866 лева.

Според данните на БФБ, най-успешен месец за търговията на beam пазара е бил декември 2021 година, когато са търгувани акциите на всичките 7 дружества, при реализирани сделки с 8 224 856 акции за 12 569 738 лева; следван от юни 2021 година, когато са търгувани акции само на две дружества - Биодит АД и Син Кар индъстри АД, при реализирани сделки с 6 157 547 акции за 7 103 504 лева; и на трето място е януари 2022 година, когато са търгувани акциите и на 7-те дружества, при реализирани сделки с 1 094 445 акции за 3 311 821 лева.

Кои са седемте листнати компании на пазара beam

Биодит АД, технологичната компания за биометрична идентификация, контрол и достъп, е пионер на beam пазара. Аукционът на IPO-то беше на 21 януари, с което беше даден стартът на пазара за развитие на малки и седни предприятия. Предложени бяха 1 млн. обикновени безналични акции при цена от 1 лев за брой и набран свеж капитал от 1 млн. лева. Презаписани, обаче, бяха 2.6 пъти повече акции, което се равнява на 2.6 млн. лева, ако не беше ограничението да се запишат само предложените акции.

Търговията с акциите на Биодит стартира на 4 март 2021 година на цена от 1.470 лв./акция, а в момента се предлагат за търговия 13 820 583 акции. За 10 месеца търговия, до 16 май, вкл. (поседна сделка) са осъществени сделки с акции за 1 099 339 лева, след което цената им се е повишила с 32.65%, при последна цена от 1.950 лв./акция и пазарна капитализация от 26 950 137 лева.

Производителят на спортни състезателни автомобили и електромобили Син Карс Индъстри АД е втората компания, дебютирала на beam пазара, която набра от аукциона си на IPO-то, проведено на 1 юни, 2 млн. лева свеж капитал. Предложени бяха 2 млн. обикновени безналични акции на номинална цена от 1.000 лева, които бяха продадени. Презаписани бяха 3 пъти повече акции от предложените.

Стартът на търговията с акции на Син Карс Индъстри беше на 1 юли при стартова цена от 2.110 лв./акция и само за два часа търговия книжата поскъпнаха повече от два пъти. Момента се предлагат 2 000 000 акции, а от началото на търговията до 18 май вкл. (последна сделка) са прехвърлени акции за 2 550 061 лева, след което цената им е спаднала с 66.10%, при последна цена от 0.830 лв./акция и пазарна капитализация от 17 051 245 лева.

Инвестиционната кампания ИмПулс I АД е третата компания, листната на beam пазара, която набра от аукциона си на IPO-то, проведено на 7 юли, максималните 5 867 400 лева при предложени 5 334 000 обикновени безналични акции на номинална цена от 1.000 лева, но записвани на 1.100 лева, което беше предварително обявения таван. Презаписани бях 1.5 пъти повече книжа.

Стартът на търговията с акциите на Импулс І АД бе даден на 9 август 2021 г. при стартова цена от 1.360 лв./акция. В момента се предлагат 5 924 264 акции, а от началото на търговията до 18 май вкл. (последна сделка) са реализирани сделки с акции за 3 061 481 лева, след което цената им се е понижила с 24.29%, при последна цена от 1.065 лв./акция и пазарна капитализация от 2 400 557 лева.

Инвеститорът в недвижими имоти Инфинити Капитал АД е четвъртата компания с дебют на beam пазара, която набра от аукциона на IPO-то си, проведено на 18 октомври, общо 1 355 516 лева свеж капитал. Инвеститорите записаха 847 198 акции обикновени безналични акции при номинал от 1.000 лв./акция, но продадени на емисионна цена от 1.600 лв./акция. Дружеството трябваше да предложи още 3.65 млн. акции на втория ден от IPO, но това бе отложено за друг период.

Стартът на търговията с книжата на Инфинити Капитал АД бе даден на 9 ноември и след два часа търговия цената нарасна със 73%. В момента се предлагат 1 454 883 акции, а от началото на търговията до 18 май вкл. (последна сделка) са реализирани сделки с акции за 226 237 лева, след което цената им се е понижила с -4.07%, при последна цена от 1.650 лв./акция и пазарна капитализация от 6 396 205 лева.

Производителят на био храни Смарт Органик АД е петата листната компания на beam пазара, която набра от аукциона на IPO-то си, проведено на 11 ноември, максималните 5 859 000 лева от предложените 310 000 броя, обикновени, поименни, безналични акции, всяка с номинална стойност 1 лев, минимална емисионна стойност 15.30 лева и максимална емисионна стойност 18.900 лева, на която бяха записаните книжата. Презаписани бяха 2 пъти повече от предложените книжа.

Търговията с акции на Смарт Органик АД стартира на 3 декември и още първия ден регистпираха повишение с 3.33%. В момента се предлагат 10 310 000 акции, а от началото на търговията до 12 май вкл. (последна сделка) са реализирани сделки с акции за 1 082 755 лева, след което цената им се е понижила с 18.68%, при последна цена от 14.900 лв./акция и пазарна капитализация от 153 619 000 лева.

Специално създаденото дружество да инвестира в карго дронове Дронамикс Кепитъл ЕАД е шестият участник на пазара beam. На аукциона на IPO-то си, проведен на 2 декември, набра максималните 5 867 489 лева от предложените 5 334 081 бр. обикновени безналични акции при номинал 1 лев за акция, но продадени на цена от 1.100 лв. за брой. Презаписани бяха близо 4.5 пъти повече от предложените книжа.

БФБ определи търгоивята да стартира 23 декември с акции на емисията на Дронамикс Капитал ЕАД, като бяха предложени всички записани 5 334 081 бр. акции при начална цена от 1.680 за акция. В момента се предлагат 5 867 489 акции, а от началото на търговията до 17 май вкл. (последна сделка) са реализирани сделки с акции за 2 331 186 лева, след което цената им се е повишила с 6.55%, при последна цена от 1.790 лв./акция и пазарна капитализация от 9 548 005 лева.

Инвестиционната компания Ейч Ар Кепитъл АД е седмата компания, която излезе на beam пазара през миналата година и на IPO-то си, проведено на 15 декември, постави рекорд, като бяха презаписани 11 пъти от предложените 330 000 бр. обикновени безналични акции с номинална стойност на една акция 1.00 лв. и емисионна стойност от 4.48 лв., като набра 1 478 400 лева двеж капитал. На допълнителен аукцион след два дни, на 17 декември, дружеството предложи още 2 707 733 акции на цена от 6.050 лв./акция.

И така на 19 януари 2022 година, когато стартира търговията с акции на Ейч Ар Кепитъл на БФБ бяха предложени общо 3 037 733 акции, като още първия ден бяха пласирани 11 115 акции за 73 068 лева. От началото на търговията до 18 май вкл. (последна сделка) са реализирани сделки с акции за 3 638 807 лева, след което цената им се е повишила с 15.70%, при последна цена от 6.950 лв./акция и пазарна капитализация от 21 264 131 лева.

*beam е съкращение от Bulgarian Enterprise Accelerator Market, който предлага нови възможности както за малките и средни предприятия за финансиране на тяхното развитие, така и за инвеститорите. beam, както е описан в Cambridge Dictionary, е "line of light that shines from a bright object"! (от англ. - линия от светлина, която блести от светлинен обект).

Обзорът има информационен и аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база на Infostock.bg.