"Топлофикация София" получи одобрение на актуализирания Бизнес план за 2020 г. от СОС. Той беше изготвен след решенията на КЕВР за утвърждаване на ретроактивните цени за природен газ, топлинна енергия и електроенергия.

След тази промяна в основни параметри се наложи и промяна в планираните общите приходи за 2020 г. Те са с около 16 % по-малко спрямо отчета към края на 2019 г. Прогнозираното намаление е в резултат на значителния спад на цената на природния газ и съответно утвърдените по-ниски цени на топлинна и електрическа енергия.

Около 64% от общите разходи на дружеството включват разходи за горива за производство (46,54 %), разходи за квоти за емисии (10,63 %) и разходи за неустойки по плащанията за природен газ (6,52%).

Въпреки тези данни дружеството планира подобрение на финансовия резултат за 2020 година с около 32% спрямо този за 2019 година, а още през следващата година да се постигне положителен резултат.

Една от мерките, заложени в Бизнес плана, за оптимизиране на разходите е намаляването на администрацията в дружеството с 20 %.

Успешното въвеждане на интегрираната информационна система ERP SAP позволява оптимизиране на процесите и човешките ресурси и ще осигури по-бързо и ефективно обслужване на потребителите. Благодарение на новата система се интегрират отделните софтуерни продукти, бази данни и процеси, които са ключови за дружеството. Някои от основните предимства на новата система са повишаването на оперативната ефективност и осигуряването на единен източник на информация за различните отдели в дружеството.

Дигитализация и модернизация на Топлофикация ще позволи от една страна оптимизиране на разходите, от друга - увеличаване на приходите.

В актуализирания Бизнес план за 2020 г. са посочени и основните проекти за периода 2020 - 2024 г. Те включват изграждането на инсталацията за оползотворяване на RDF, както и на когенерационни модули. Модулите ще осигурят производството на електрическа и топлинна енергия и ще подобрят техническото и икономическото състояние на дружеството.

Ефектът от замяната на нискоефективни мощности със съвременни ко-генерации ще позволи произвеждане на почти три пъти по-големи количества електроенергия за период от 4 години и повишаване на приходите от продажбата ѝ с до 2 пъти и половина.

В Бизнес плана е предвидено дружеството да продължи с успешно въведената практика да продава 100 % от произведената електроенергия на свободния пазар без посредник, както и активно участие на газовата борса. Целта е още през следващата година чрез търговия на газовата борса да се осигури до 50% от необходимите количества газ на конкурентни цени и да се постигне диверсификация на доставките на природен газ.