Във връзка с решение на Управителния съвет на ФГВБ на основание чл.87, ал.5, във връзка с ал.8 и 9 от Закона за банковата несъстоятелност, синдиците на "Корпоративна търговска банка" АД (в несъстоятелност), уведомяват, че започват процедура по продажба на съвкупност от финансови активи, включваща притежаваните от банката 51% от капитала на Управляващо дружество "Тренд асет мениджмънт" АД, както и съответните дялове в управляваните от него фондове - ДФ "Тренд Фонд Паричен Пазар", ДФ "Тренд Балансиран Фонд" и ДФ "Тренд Фонд Акции".

Процедурата по продажба ще се извърши на четири етапа. Съгласно първия от тях, до 30 ноември 2018 г. е срокът за подаване в КТБ АД (н) на писма за интерес към придобиването на съвкупността от финансови активи - 51% от капитала на Управляващо дружество "Тренд асет мениджмънт" АД, заедно със съответните дялове в управляваните от него фондове.