Комисията за защита на конкурецията (КЗК) наложи имуществена санкция в размер на 67 771 454 лева на "Лукойл-България" ЕООД за злоупотреба с господстващо положение чрез прилагане на ценова преса спрямо конкурентите на дружеството. Т.нар. от КЗК ценова преса дружеството е наложило при търговията на едро с моторни горива в страната, "което може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията на пазарите на горива и да засегне интересите на потребителите", се казва в съобщение на антимонополния орган.

Ето как обяснява решението си КЗК.

Проучването започва по искане на "ОМВ България" ООД във връзка със сериозни опасения за нарушение на конкуренцията на пазарите на горива в страната от "Лукойл България" ЕООД. Впоследствие към това искане са присъединени и такова от "Инса ойл" ЕООД и сигнали от участници на пазара на едро.

КЗК отбелязва, че по случая е събрала "огромна по обем информация от "Лукойл-България" ЕООД, "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, Агенция "Митници" и почти всички големи търговци и притежатели на складове за горива".

И като резултат, "благодарение на навременната намеса на КЗК е предотвратена целената стратегия на "Лукойл-България" ЕООД постепенно да завземе пазара на едро на горива".

Дружеството се опитва да създаде впечатление, че наложената от него през 2021 година нова ценова политика на търговците ще доведе до по-ниски цени за крайния потребител. Във връзка с това КЗК изтъква, че "тъй като подобно поведение е добре познато на антимонополните органи на ЕС ... на практика единственият интерес на господстващото предприятие, каквото без съмнение се явява "Лукойл-България" ЕООД, е да елиминира конкурентите си и в дългосрочен план да налага едностранно по-високи цени на потребителите".

Във връзка с това КЗК посочва, че "именно търговците на едро и държателите на данъчни складове са единствените, които биха могли да се противопоставят на господстващото предприятие, като оказват известен конкурентен натиск, доколкото имат възможност за внос или доставка на горива от алтернативни рафинерии".

Съобщението на антимонополния орган продължава с "някои основни факти", с които развива изводите си от проверката и анализа и които ви представяме без редакторска намеса:

""Лукойл-България" ЕООД притежава повече от половината от пазара и е лидер при търговията на едро с моторни горива. Част е от групата Лукойл, която притежава уникална за страната логистична, складова и транспортна инфраструктура със стратегическо географско разположение и оперира по цялата верига от производството на горива до реализацията им към крайните потребители.

Комисията установи, че "Лукойл-България" ЕООД е прилагало цялостна стратегия за ограничаване на конкуренцията при търговията на едро на горива в страната. Чрез промени в ценовата си политика в рамките на 2021 г., дружеството изцяло е отменило предоставяните от него количествени отстъпки при търговия на едро с моторни горива под режим отложено плащане на акциз, докато търговци, закупуващи горива с платен акциз от бази на "Лукойл-България" ЕООД, са получавали допълнителна отстъпка. Прилагана е едностранно ценова политика на съответните пазари, която води до наличие на т.нар. "ценова преса". Това нарушение се доказва и от проведените тестове, съгласно европейската икономическа теория и практика. В резултат на ценовата преса, конкурентите на господстващото предприятие, които единствено могат да повлияят върху ценовата политика на "Лукойл-България" ЕООД, не биха могли да се противопоставят ефективно в ценово отношение, а това води до отлив на клиенти, финансови загуби и напускане на пазара. Освен до отстраняване на конкуренцията, такова поведение същевременно води до намаляване на стимулите за навлизане и разрастване на потенциални нови търговци и инвеститори на пазарите на горива, в резултат на което в крайна сметка ще бъдат увредени крайните потребители. Предвид свързаността на пазарите на търговия на едро и на дребно с автомобилни горива, повишаването на цените на горивата на едро, поради отслабен конкурентен натиск, вследствие от поведението на "Лукойл-България" ЕООД, ще има непосредствен ефект върху цените на предлаганите автомобилни горива от бензиностанциите, което, както е известно има огромна социално - икономическа значимост."

КЗК изтъква, също така, че в резултат на активните си действия в хода на проучването, ""Лукойл-България" ЕООД промени и коригира поведението си, което е най-важната цел на антимонополния орган, а именно да осигури защита и условия за разширяване на конкуренцията".

В края на съобщението се отбелязва, че решението може да бъде обжалвано пред Административния съд - София област от страните и от всяко трето лице, което има правен интерес, в 14-дневен срок, както и се предлага адрес, на който може да се прочете пълният текст на самото решение - на публичния електронен регистър на КЗК.

По-късно, лаконичне отговор по темата даде финансовият министър Росица Велкова. На пресконференция по темата за приемането на страната ни в еврозоната (което се отлага) тя отбеляза, че "Лукойл България" е в законното си право да обжалва санкцията на КЗК и уточни, че преди да минат тези процеси, държавата няма как да получи глобата.