Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) установи извършено нарушение на ЗЗК - имитация, от страна на "Стандарт консултинг" ЕООД и наложи имуществена санкция на дружеството в размер на 20 980 лв. (1% от общия му оборот за финансовата 2021 г.).

В хода на проучването по преписката, образувана по искане на "Айсберг аутоматик" ООД, КЗК съобщи, че е установила, че в периода октомври 2020 г. - февруари 2022 г. "Стандарт консултинг" ЕООД използва фирменото наименование на "Айсберг аутоматик" като ключова дума при рекламиране в платформата Google на стоките и услугите си.

В посочения период, при търсене в Google чрез ключова дума "Айсберг Аутоматик", наред с естествените резултати, отнасящи се до подалия искането, като първи по ред резултат се визуализира и такъв, който се отнася до интернет сайта на ответното дружество www.еuromatica.bg, при това с рекламен слоган "Айсберг Аутоматик - Високо качество на изгодна цена", съдържащ фирменото наименование на искателя.

По този начин се създава обективна предпоставка за въвеждане в заблуждение на потребителите, както и възможност за увреждане интересите на конкурента.

Пълният текст на решението е достъпен в публичния електронен регистър на КЗК на интернет адрес: https:/reg.cpc.bg