Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за м. юли в размер на 58,10 лв./MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена "Булгаргаз" ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Регулаторът утвърди цената след извършен анализ на внесените от "Булгаргаз" ЕАД актуални данни, формиращи цената на природния газ за месец юли, се казва в съобщение на КЕВР.

В първоначалното си заявление общественият доставчик прогнозира цена в размер на 58.79 лв./MWh, или намаление с 1,28%, в сравнение с цената за юни. Въз основа на внесените по-рано днес актуални данни, "Булгаргаз" актуализира цената си на 58,10 лв./MWh, което е намаление с 2,43% спрямо юни, или почти два пъти по-голямо от предвиденото.

В ценовия микс за юли е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора "България - Гърция" (IGB), съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. Тези количества покриват 89,57% от потреблението за месеца и имат важно значение за постигане на благоприятна цена на синьото гориво.

Като втори източник "Булгаргаз" ЕАД е включил количества природен газ от ПГХ "Чирен".

По този начин утвърдената от КЕВР цена на синьото гориво е значително по-ниска от стойността на ценообразуващия индекс ТТF, тъй като не е обвързана с него. Този фактор е особено благоприятен за българските потребители, предвид значителното повишение на индекса през юни, отбелязва регулаторът.

По-рано "Булгаргаз" уточни, че окончателно предложената цена от 58,10 лв./MWhс е по-ниска с около 4.70 EUR/MWh от текущата стойност на индекс TTF "месец напред" за юли 2024 г.

В съобщението си КЕВР пояснява, че в утвърдената цена на природния газ са включени:

  • компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи;
  • компонента за дейността "обществена доставка" по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ; и
  • компонента за компенсиране на разходи по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в газохранилището в "Чирен", в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

С осигурените количества се покриват ангажиментите на обществения доставчик за юли - към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и количествата по двустранните договори с индустриални клиенти.