Нарушенията, свързани с липсата на достатъчно информация за опасните вещества, които се използват в работния процес в предприятията, са сред най-честите, които инспекторите по труда установяват при проверките в рамките на кампанията на ГИТ "Здравословни работни места, 2018 - 2019 г., управление на опасните вещества на работното място". Това съобщиха от пресцентъра на ГИТ.

Междинните резултати от проверките на ГИТ са били представени от Румяна Михайлова, изпълнителен директор на ГИТ, по време на националната конференция "Здравословните работни места управляват опасните вещества".

Форумът се организира от МТСП в рамките Европейската седмица за безопасност и здраве при работа. С кампанията на ГИТ България се включи в идентичната информационна кампания на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA).

При липса на информация не могат да бъдат изпълнени нормативните изисквания за превенция на рисковете при работа с опасни вещества. Оценката на риска не обхваща всички аспекти, свързани с тях и съответно не се предприемат адекватни мерки за минимизирането му.

В рамките на първия етап от кампанията е предвидено до края на годината да бъдат проверени 1000 предприятия, в работния процес на които се използват опасни вещества. Резултатите ще определят и обхватът през втория етап през 2019 г., по време на който се залагат и последващи проверки за проследяване изпълнението на задължителните предписания.

Констатираните нарушенията на изискванията за идентифициране на опасните вещества и осигуряване на информация за рисковете от тях до момента са: работодателят не води картотека за използваните опасни вещества и техните характеристики; когато такава е изготвена, се установява, че в нея не са идентифицирани всички използвани опасни вещества в предприятието; работодателите не са осигурили информационен лист за всяко използвано опасно вещество; като потребители на такива вещества не изискват от производителите информация на български език. По отношение оценката на риска, при изготвянето й не се вземат предвид данните от информационния лист за безопасност на химичните агенти, не се оценява комбинираното действие при експозиция на няколко опасни вещества, не се извършват задължителните периодични медицински прегледи на работещите с такива и др.

Констатира се и неосигуряване или несъобразяване на личните предпазни средства с информацията от информационните листове за безопасност; работното оборудване и опаковките на съдържимите опасни вещества не се обозначават съобразно вида им; при транспортиране и съхранение не се отчитат специфичните им характеристики.