Производството и потреблението на биогоривата трябва да се насърчава. България разполага с достатъчно площи, които да обезпечат производството с необходимите за тази цел суровини. Енергийната независимост в целия сектор е от голямо значение за работата на ТЕЦ-овете, тя е общата мисия на държавата.

Това заяви пред Dir.bg директорът на "Топлофикация Враца" инж. Радослав Михайлов.

- Какви са основните предизвикателства пред Вас като част от отрасъла "Енергетика"?

- Ние сме постоянно "предмет" на засилена регулация от държавата и сме силно зависими от провежданата политика. Стремим се винаги да работим в съответствие с всички нормативни актове. Отделно като страна, членка на ЕС, сме под въздействието на европейското законодателство, според което се определя рамката и темпото на работа. Предизвикателствата са свързани най-вече с цените на енергията и по какъв начин нашето производство да стане по-екологично. Чрез реализация на намерението ни да внедрим едно от най-екологичните горива - биомаса, ще успеем да подобрим въздуха, който всички ние дишаме.

- Да, нека поговорим малко повече за биомасата.

- Под биомаса най-общо казано се има предвид суровина, получена от дървесни отпадъци, слама, растения и т.н. Тя е приложима като гориво за производство на топлинна енергия. В цяла Европа биомасата е призната като отлична алтернатива на изкопаемите горива при производството на енергия. Нейната цена е по-ниска в сравнение с другите възможни енергоизточници. Смятам, че насърчаването на използването на биомаса играе важна роля и в достигането на целите на Европейската комисия по отношение на екологията и опазването на околната среда. Още през 2007 г. беше приет Законът за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата. Там ясно е посочено, че трябва да се насърчава производството и потреблението на биогоривата. България разполага с достатъчно площи, които да обезпечат производството на биогорива с необходимите за тази цел суровини.

- За какво ще ви бъде необходима тя?

- Енергийната независимост в целия сектор е от голямо значение за работата на предприятия като нашето. Тя е общата мисия на държавата. Благодарение на биомасата ние ще сме по-малко зависими от промените в цените на природния газ. В последните години те вървят само нагоре. След като ние постигнем тази независимост от външни фактори, ще успеем да запазим и цените за крайния потребител. Като екологичен продукт, нейното оползотворяване няма да замърсява въздуха, а напротив. В Предприятия като нашето, и като цяло в сектора, трябва да се правят инвестиции, за да се върви напред и да отговаряме на всички стандарти за работа, особено екологичните. Там контролът е постоянен, а санкциите при не спазване на нормативните изисквания - големи.

- В икономически план какво е значението на "Топлофикация Враца" ЕАД за страната?

- Ние сме част от сектора "Енергетика" и сме вложили немалко средства в мощности за производство на енергия. Ние сме отговорни и пред жителите на Враца, които използват нашите услуги. Взимаме участие в обществено значими инициативи за града ни. Ние смятаме, че Предприятие като нашето може и трябва да допринесе за качествената промяна на живота на хората.

- След приключване на отоплителния сезон, веднага започвате подготовката за следващия. Летните месеци са времето на ремонтни дейности. Какво свършихте в тази насока?

- Проверихме всички абонатни станции, където имаше нужда от подмяна, тя бе извършена. Направихме сериозен ремонт на двигателя за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, както и спомагателни съоръжения за топлоизточниците. Обърнахме внимание на това как дейността ни въздейства върху околната среда и стриктно спазваме всички нормативни изисквания. Имаме изградени пречиствателни съоръжения, които автоматично контролират изпусканите емисии във въздуха.