5623 дружества са декларирали доброволно данък за доходи от дивиденти. Това стана след проведена от Национална агенция за приходите (НАП) комуникационна кампания и контролни действия, насочени към фирми, които са посочили в годишните си финансови отчети високи касови наличности - над 100 000 лева.

От Приходната агенция припомнят, че в средата на 2021 г. са започнали масова кампания за проверки на касова наличност - сумите, отчитани счетоводно като налични в касите на фирмите и по специално дружествата, които са посочили във финансовите си отчети високи стойности на наличните парични средства в брой.

Преди извършването на проверките, Приходната агенция изпрати електронни писма на над 6400 фирми, с които ги насърчава доброволно да предприемат необходимите действия, за да бъдат изрядни данъкоплатци - да прегледат отново счетоводните си запаси и да направят корекции в годишните си финансови отчети, в случай че не всички суми са действително налични в касите им. 2511 от фирмите, получили напомнителните писма, са декларирали малко над 19 милиона лева дължим данък за доходи от дивиденти.

Данъчните инспектори са проверили 2116 дружества, посочили най-висока касова наличност. В резултат на проверките повече от половината от тези дружества - 1193, са подали декларации, а декларираният от тях дължим данък за доходи от дивиденти възлиза на почти 39 милиона лева.

Други 10 550 269 лв. за доходи от дивиденти са декларирани след проведените от служители на Информационния център на НАП над 4000 телефонни разговора.

Така общо 68,5 милиона лева са декларирани в Приходната агенция от фирми с високи касови наличности.

Много от дружествата, допуснали технически грешки, са се възползвали от предоставената им възможност, като са коригирали сами данните и са подали счетоводните си отчети отново.

30 юни е последният срок за деклариране и плащане на корпоративен данък (чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане), данъка върху разходите, дивидентите и данъка върху приходите на бюджетните предприятия. До сряда, 15 юни, 215 112 фирми вече са обявили приходите си пред НАП.

Отчитайки положителните резултати от проведената кампания, приходната агенция ще продължи и през 2022 г. прилагането на партньорски подход към фирмите, посочили във финансовите си отчети високи стойности на налични парични средства, давайки им възможност в оставащите 15 дни доброволно да изпълнят задълженията си към хазната.