В периода 2021-2030 г. се предвижда да бъдат изградени и въведени в експлоатация нови междусистемни газови връзки със съседни държави, както и да бъде въведен в експлоатация терминалът за втечнен природен газ край Александруполис.

Това е записано в Десетгодишния план за развитие на мрежите на "Булгартрансгаз" ЕАД за периода 2021 - 2030 г., който беше разгледан на обществено обсъждане в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) днес.

Според експертите от "Булгартрансгаз" в страните от региона са в ход активни дейности, които са свързани с развитието на газовата инфраструктура. Освен това са налице обективни очаквания за повишение на потреблението на природен газ.

България продължава да работи за ускоряване на процеса на диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на природен газ.

Благодарение на осигурените нови капацитети за пренос към България, през 2020 г. са реализирани значителни доставки от алтернативни източници, в т.ч. втечнен природен газ от терминала в Ревитуса, Гърция.

Приоритет в инвестиционната дейност на "Булгартрансгаз" ЕАД е изграждането на нови газопроводни отклонения, чрез които се създават условия за ускоряване на газификацията в страната.

В контекста на Пътната карта за водород в Европа, както и в съответствие със стратегическите цели и приоритети в областта на енергетиката и климата на България, "Булгартрансгаз" ЕАД предвижда изграждане на инфраструктура за пренос на водород и нисковъглеродни газообразни горива за захранване на електроцентрали и други потребители във въглищни региони в България.

В доклада не се дават повече подробности по темата за преноса на водород или друг вид зелен газ през газопреносната система. В Плана за възстановяване бяха предвидени средства за изграждане на водородна инфраструктура в района на комплекса "Марица Изток", но без да е дадена повече конкретика..

Закритото заседание, на което КЕВР трябва да одобри 10-годишния план за "Булгартрансгаз" ЕАД за периода 2021-2030 г., е насрочено за 9 септември 2021 г.

3e-news.net