"Булгартрансгаз" ЕАД стартира обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки за "Инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: "Компресорна станция "Кардам" - реверсиране и разширение на капацитета на системата ѝ за управление", съобщиха от компанията.

Откритата процедура се провежда във връзка с решението на Народното събрание от 14 март 2024 година за реализация на инициативата на газопреносните оператори на България, Гърция, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова за Вертикален коридор.

Това е втората обществена поръчка на "Булгартрансгаз" във връзка с изграждането на вертикалния газов коридор. В края на миналия месец газопреносният оператор обяви открита процедура по реда на ЗОП за повишаване на капацитетите в точките на междусистемно свързване Кулата/Сидирокастро и Негру Вода/Кардам". Обществената поръчка е в три обособени позиции с обща прогнозна стойност в размер на 586 669 410,00 лева без ДДС.

Разширението на газопреносната инфраструктура на "Булгартрансгаз" чрез увеличение на капацитетите за пренос в посока от Гърция към България и от България към Румъния ще гарантира възможността за пренос на допълнителни количества природен газ от надеждни източници.

Повишаването на капацитета за пренос на природен газ в точка на междусистемно свързване Негру Вода/Кардам - обект на новата обществена поръчка, включва изграждане на лупинг от Рупча до Ветрино, който представлява газопровод с високо налягане и приблизителна дължина 61 км, както и изпълнение на дейности за . Модернизираната инфраструктура ще осигури добавен капацитет от България към Румъния в размер на 137.2 GWh/d, като общият технически капацитет ще достигне 295 GWh/d.

Обявената обществена поръчка за "Инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: "Компресорна станция "Кардам" - реверсиране и разширение на капацитета на системата ѝ за управление" е с прогнозна стойност 15 000 000 лева без ДДС.

Икономически най-изгодната оферта по всяка една позиция ще се определя въз основа на избрания критерий за възлагане "оптимално съотношение качество/цена", съгласно показатели, свързани с предвидената от участниците организация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката и предложена цена.

Финансирането на дейностите от обхвата на поръчката ще се извърши в съответствие с решенията Народното събрание във връзка с инициативата за Вертикален коридор на газопреносните оператори на България, Гърция, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова.

Газопреносният оператор уточнява, че документацията за участие e публикувана в Централизираната автоматизирана информационна система "Електронни обществени поръчки" (ЦАИС ЕОП). 

С намерението да се разшири кръгът от потенциални участници, документацията е публикувана и на английски език на посочения адрес.

Срокът за подаване на оферти за участие е до 23:59 часа на 7 май 2024 г.