През следващите дни и седмици ще ви представим висшите учебни заведения, които подкрепиха "Идеалният кандидат", новият проект на Дир.бг, който дава различни възможности за първи стъпки в кариерата и откриването на мечтания стаж.

Днес представяме доц. д-р Диана Съботинова, координатор на "Студентския център за кариера и развитие" на Бургаски свободен университет.

Вижте кой е тя?

Доц. д-р Диана Съботинова е завършила УНСС. За защитен дисертационен труд: "Макроикономически последици от застаряването на населението" през 2012 г. придобива образователно-научна степен "доктор" от Института за икономически изследвания при БАН. Академична кариера започва през 2000 г. като редовен асистент в Бургаския свободен университет. От 2016 г. заема академичната длъжност "доцент" по професионално направление 3.8 Икономика (Световно стопанство, МИО и международна търговска политика). От 2018 г. е координатор на Студентския център за кариера и развитие на БСУ.

Кои са най-позитивните новини, с които се свързва Университета Ви през последните няколко години?

Въпреки неблагоприятната демографска среда и неадекватната държавна регулация (в условията на драстичен демографски спад и намаляващ контингент на завършващите средно образование държавата дава все още високи квоти за прием в държавните висши училища), Бургаският свободен университет поддържа стабилни нива на прием чрез предлагане на нови специалности и на такива с относително устойчиво търсене. Значително нараства приемът в професионално направление "Педагогика", с относително устойчив прием са професионалните направления "Психология", "Икономика", "Комуникационна и компютърна техника", "Администрация и управление". Вече четвърта поредна година Община Бургас финансира обучението на 30 първокурсници по специалността "Софтуерно инженерство" в професионално направление "Информатика и компютърни науки". Нараства приемът в дистанционните магистърски програми на университета, както и в докторските програми. Студенти на БСУ са граждани на Русия, Казахстан, Турция, Украйна.

Каква е реализацията на завършилите студенти?

БСУ подготвя специалисти със способности за бърза професионална реализация, което се наблюдава от Системата за контрол на качеството. Данните се събират ежегодно в периоди от 3 до 6 месеца и от 3 до 6 години след дипломирането. Данните за 2020 г. показват, че 3 години след завършването работещи са 92% от випускниците на БСУ, като 68% от завършилите работят по специалността си или в сходни сфери. В професионалното си развитие 33% от завършилите са направили кариера, която за 3 години е достигнала управленско ниво. Кариера във висшата управленска йерархия са постигнали 17% от възпитаниците на БСУ. Като удовлетворени от професионалното си развитие се оценяват 96% от завършилите, висока е оценката за практическата приложимост на знанията, получени в БСУ - 92% от завършилите посочват, че подготовката им е адекватна на изискванията на практиката. 98% от възпитаниците на БСУ заявяват, че биха препоръчали университета на свои познати.

Успявате ли да поддържате високо ниво на кадрите в Университета?

Кадровата политика на БСУ е да създава механизми, които гарантират квалификацията, професионалното равнище и развитието на академичния състав. Основните задачи в кадровата политика са: осигуряване на учебния процес с преподаватели на основен трудов договор; привличане на нови хабилитирани и нехабилитирани преподаватели; осигуряване на условия за научно израстване и приемственост между поколенията. БСУ напълно отговаря на изискванията на Закона за висшето образование за обезпечаване на лекционните курсове и на хорариума с преподаватели на основен трудов договор. Средно 91,3% от лекционните курсове в ОКС "Бакалавър" и 83,8% от дисциплините в ОКС "Магистър" се осигуряват от преподаватели на основен трудов договор в БСУ. За да мотивира научното израстване на академичния състав, БСУ е приел стимулиращи механизми и механизми за контрол. Не се поставят никакви финансови или други ограничения пред научната работа и кариерата на преподавателите. Без ограничения се финансират участия в конкурси, научни конференции и мероприятия. Създадени са условия за публикуването на резултатите от научната дейност. Университетът поддържа устойчива структура на преподавателския състав, в която хабилитираните преподаватели са 94%, а делът на преподавателите с научна степен "доктор" са 88%, а тези с "доктор на науките" са 6%. Научната кариера се контролира както от системата за атестация, така и от системата за контрол на качеството.

Какви са наблюденията Ви за нивото на студентите в БСУ?

БСУ създава организационни форми за открояване и изява на добрите студенти и за насочване на тяхното развитие. За 22 поредна година на 22 април 2021 г. в БСУ се проведе Конференцията за студентско научно творчество (за втори път онлайн под формата на уебинар), като наградените доклади се публикуват в специализираното издание на БСУ Годишник Студентско научно творчество. Университетът е домакин на най-големия хакатон в света NASA International Space App Challenge през 2019 г., на XXXI-та Републиканска студентска олимпиада по програмиране, както и организатор на Междууниверситетско състезание за решаване на гражданскоправен казус. В БСУ са проведени седем майсторски класа, засягащи теми от IT технологиите с фирми и лектори от Бургас и страната, като на студентите са представени най-новите тенденции в развитието на изкуствения интелект и в методите на науката за данните. Студентите взеха активно участие в мотивационния семинар на ИКТ Кластър Бургас Старт хъб по проект "Осигуряване на ефективна подкрепа за предприемачеството" по ОП Развитие на човешките ресурси. Студентите на БСУ са активни по програма Еразъм, като над 70 студенти се включиха на 15 октомври 2020 г. в глобалната инициатива на Европейската комисия "Дни на Еразъм".

Как се отрази пандемията на работата на университета?

Част от планираните за 2020 г. международни събития бяха отменени, но повечето БСУ съумя да организира онлайн. Най-значимото за годината международно събитие за изследвания и иновации в Черно море се поведе под надслов "На ход е следващото поколение за здравословно, устойчиво и продуктивно Черно море". Онлайн се проведе планираната годишна Международна научна конференция "Дигитални трансформации, медии и обществено включване". БСУ беше домакин на стартова работна среща с 8 организации-партньори от Българи, Гърция, Италия и Латвия по международния проект "Дигитално представяне и опазване на нематериалното културно наследство" по програма "Еразъм+". БСУ беше едно от трите висши училища в България с участие в пан-европейския онлайн хакатон EUvsVirus (ЕС срещу вирус), както и едно от двете висши училища от България, които взеха участие във форум "2020 XITU-CEEC Higher Education Institutions Internatio nal Cooperation & Exchange", организиран онлайн от Xi"an Jiaotong University, гр. Сиан, КНР.

Какъв съвет бихте дали на учениците, които завършват средното си образование и се чудят по кой път и към кой Университет да поемат?

Да изберат университет, който предлага специалности с високо и устойчиво търсене, който реагира изпреварващо на очертаващите се тенденции на пазара на труда. Университет, чието обучение е ориентирано към изискванията на практиката, който развива трайни връзки с бизнеса, с професионални организации, с правителствени и с неправителствени организации. Университет, който гарантира интересите на своите студенти, като осигурява възможности за избор, представителност, мобилност и изява.

С какво са конкурентни българските Университети на международните такива и какви послания отправяте към бъдещите си студенти, за да изберат конкретно Вашето висше учебно заведение?

Бургаският свободен университет е създаден с акт на Великото народно събрание от 18.09.1991 г. Акредитиран е от Националната агенция за оценяване и акредитация. Носител е на международен сертификат за качество ISO 9001:2008. Член е на Европейската асоциация на университетите. БСУ предлага социално приемлива цена на обучението, като прилага механизми за ефективно управление на ресурсите. Университетът приобщава учебния процес към европейските ценности и стандарти, като се интегрира с други академични институции за обмен на опит и съвместни проекти. Университетът налага високи стандарти за работа и общуване, като осигурява модерна материална и технологична среда.

Представете дейността на Кариерния център на БСУ и нейните основни приоритети?

Студентският център за кариера и развитие в Бургаския свободен университет реализира връзката между университета, студентите и пазара на труда и подпомага професионалното ориентиране и реализацията на студентите от БСУ. Кариерният център установява и поддържа контакти с работодатели, институции, браншови структури и неправителствени организации, които изпращат свободните си стажантски, работни позиции и други предложения за студенти като стипендии, конкурси, обучения.

Какво могат да получат от Центъра за кариера и развитие студентите на БСУ?

Информация за свободни работни места, стажове и предстоящи събития; консултиране относно професионална ориентация и изграждане на необходимите компетенции; съдействие в търсенето на работа и стаж и помощ при кандидатстване и интервю за работа; осигуряване на контакт с работодатели, предоставящи работни места и стажантски програми; провеждане на събития, презентации и семинари с работодатели по проблемите на професионалната реализация.

Какво могат да получат работодателите от Студентския център за кариера и развитие на БСУ?

Безплатно публикуване на обяви за свободни работни места и стаж; намиране на най-добрия кандидат; осъществяване на обратна връзка; съдействие при организиране и провеждане на семинари, презентации и други събития пред студентите на БСУ.

Активна или пасивна страна е бизнесът в търсенето на стажанти във вашия Университет?

Определено бизнесът е активна страна в търсенето както на стажанти, така и на завършили студенти. Преди пандемията редовно се провеждаха срещи на живо между компаниите и студентите на БСУ; през последната година дейността на Кариерния център се измести онлайн на сайта на Студентския център за кариера и развитие.

Какви са очакванията ви за близко бъдеще? Кои са промените, които вярвате, че ще се случат и ще дадат своето отражение върху образователната ни система и конкретно във вашия Университет?

Работниците, които в бъдеще ще се търсят най-много, вероятно ще са тези, които комбинират технически умения с креативни, нетрадиционни начини на мислене. Способността да се променяш, умението да обновяваш знанията си и да се обучаваш в хода на кариерата ще бъдат решаващи за успеха. Уменията, които са трудно постижими за машините, като креативност, критично мислене, емоционална интелигентност, адаптивност, умение за сътрудничество в екип, ще бъдат най-ценни. Традиционното образование в университет ще продължи да бъде сигурен път към добрата работа и успеха на пазара на труда в много сфери. БСУ се стреми да създава висшисти с практически умения, за да могат работодателите да открият служители с всички тези разнообразни умения, нужни за успеха в бързо еволюиращата икономика на XXI-ви век.