Броят на общинските жилища в страната е 32 225 или 0,8% от националния жилищен фонд, а 82 240 души или 1,2% от населението са настанените в тях. Само 899 са социалните жилища, разположение на територията на 25 общини и реализирани по Оперативна програма Развитие на регионите" 2007-2013 или 2014-2020. Това показва съвместно проучване на неправителствената организация "Хабитат България" и Министерството на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието и управлението на общинския жилищен фонд в страната. 

В страната ни липсва актуална национална жилищна стратегия, както и единно законодателство, което да регулира обществените отношения за осигуряване на жилищно настаняване. В Закона за социалните услуги не е регламентирана услуга настаняване в социално жилище на семейства в жилищна нужда, въпреки че в Европейското законодателство осигуряването на социални жилища за уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение се приема за социална услуга от общ икономически интерес, посочват от "Хабитат България".  

Настаняването в общинско жилище по реда на общинските наредби, приети на основание член 45а от Закона за общинската собственост, е единственото решение за домакинства в жилищна нужда, но то няма статут на социално жилищно настаняване и не е регламентирано като социална услуга, посочват от НПО-то.

Общините предоставят общински жилища на цени десет и повече пъти под пазарните наеми и генерираните средства не дават възможност за обновяване на наличния общински жилищен фонд и неговото разширяване. Те обаче не получават компенсация от държавата за тази услуга от общ икономически интерес.

Проведеното в периода октомври - декември 2022 г. онлайн анкетиране относно качеството на услугата "Настаняване в общинско жилище", обхваща всички 265 общини в България, както и 24-те районни администрации на Столична община. Към тези данни бяха добавени и мненията на 92-ма граждани - потенциални потребители на услугата "общинско жилищно настаняване". Негова цел е събирането на актуална информация за състоянието на общинския жилищен фонд в цялата страна, проследяването на текущите практики за управление на общинските жилища, както и основните проблеми, които общините и гражданите срещат по отношение настаняването в общинско жилище. 

Данните от проучването показват, че 216 общини управляват общински жилищен фонд (ОЖФ), а 49 не разполагат изобщо с такъв. 85 общини или 32% от общините с ОЖФ имат по-малко от 10 налични общински жилища. 53% от общините с ОЖФ нямат Резервен жилищен фонд, а 1448 е броят на всички резервни общински жилища в цялата страна. Най-големият брой общински жилища - 8917 са на територията на Столична община или 27,7% от всички общински жилища в страната. Значителна част от тях се предвидени за продажба -1457 жилища или 16,3% от фонда. И още: 

  • 97% от общинските жилища в страната са заети, като в 130 общини чакащите за настаняване наброяват 10 085. Срокът за настаняване в 77% от общините е до 5 години, като при Столична община и още шест общини той е безсрочен. 75% от общините предоставят възможността за многократно удължаване на срока за настаняване. Средната наемна цена е 0,98 лв./м2. 
  • Според анкетираните граждани състоянието на наетите общинските жилища е било отлично само в 14% от тях. Почти 50% са били в лошо състояние, 9% негодни за обитаване и 33% с необходимост от козметичен ремонт. 

Финалните резултати и препоръки от изследването бяха представени по време на онлайн дискусионен форум, в който се включиха над 90 участници, сред които експерти от Дирекция "Жилищна политика" към МРРБ, представители на общинската администрация и гражданските организации. Информацията е достъпна и чрез профилите на всяка община в създадената в рамките на настоящия проект онлайн платформа www.obshtinskidom.bg.

Въз основа на направения анализ са изработени препоръки за подобряване управлението на общинския жилищен фонд. Общините ще получат методически указания за подобряване на практиките по управление на общинските жилища, разработени от експерти на МРРБ. Мненията и препоръките при изпълнението на проекта ще бъдат основа за изготвяне на становище за иницииране приемането на Национална жилищна стратегия на страната.