Наемните цени на имоти - държавна собственост, да се определят на база оценка, извършена от независим оценител, отчитаща условията на конкретния пазар и съобразена с приетите по реда на Закона за независимите оценители стандарти за оценяване. Това е предвидено в одобрения днес от правителството Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, съобщи пресслужбата на кабинета.

Как се определя наемът досега

Досега наемната цена на помещения, предназначени за здравни, образователни и хуманитарни дейности за социално задоволяване нуждите на населението или на юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, се определя в троен, съответно в петорен размер спрямо наемната цена на жилище със същата полезна площ и показатели. Така се определя наемната цена и за помещения, предоставени на международни организации, които се отдават под наем без провеждане на търг.

Определянето на първоначалната наемна цена при провеждане на търгове за отдаване под наем на имоти - държавна собственост към настоящия момент също става спрямо наемната цена на жилище със същата полезна площ и показатели, като се дава възможност цената да бъде увеличена до 40 пъти в зависимост от реалните пазарни наемни цени за съответния район.

Намерението е с предложените промени да се защити по-добре държавният и общественият интерес, се посочва в прессъобщението.

Как ще се ползват помещения от партиите

В проекта на Постановление се предвижда още промяна в начина на предоставяне на държавните имоти на политическите сили, отговарящи на чл. 31 от Закона за политическите партии. Те вече няма да заплащат наем, а ще се учредява безвъзмездно право на ползване върху имот - частна държавна собственост, за срок не по-дълъг от 10 години.

В разпоредбите на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост е записано изрично, че партиите не могат да използват държавния имот за извършване на икономическа дейност, нито да ги отдават под наем или да ги преотстъпват за ползване. От партийното ръководство ще трябва да декларират, че разполагат с необходимия финансов ресурс за стопанисването на имота. Партиите ще заплащат данък недвижими имоти и такса битови отпадъци за имота, всички експлоатационни разходи, както и тези за текущи поправки и ремонти.

Политическите партии трябва да представят документ, удостоверяващ, че имат парламентарна група или достатъчен брой народни представители да образуват такава. Извънпарламентарните партии пък ще трябва да доказват, че на последните избори за народни представители са получили не по-малко от едно на сто от действителните гласове.

При неплащане на разходите повече от три месеца, както и когато партията престане да отговаря на изискванията на чл. 31 от Закона за политическите партии, договорът се прекратява.

Как ще ползват имоти синдикатите

С промените в Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост се разписва подробно и редът за ползване на имоти - частна държавна собственост от синдикатите. При ползването на такива имоти синдикалните организации не могат да осъществяват в тях икономическа дейност, нито да ги отдават под наем или да ги преотстъпват за ползване.

Синдикатът, на който е предоставен за безвъзмездно ползване имот - частна държавна собственост, също е длъжен да плаща данък недвижими имоти и такса битови отпадъци за него, както и всички експлоатационни разходи и тези за текущи ремонти.