Разходите на работодателите за възнаграждение за един отработен час се увеличават за година с 3.4%, а другите им разходи - с 3.9 на сто. Това става ясно от последните данни на Националния статистически институт (НСИ) за третото тримесечие на 2020 година. 

По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 25.3% за "Операции с недвижими имоти" до (-12.0%) за "Култура, спорт и развлечения".

Общите разходи на бизнеса за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 3.5% на годишна база. 

Увеличението в услугите е с 4.3%, в строителството - с 3.2%, докато в индустрията има намаление с 0.6 процента.

По икономически дейности през третото тримесечие на 2020 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори:

  • "Операции с недвижими имоти" - с 23.9%;
  • "Държавно управление" - с 15.9%; 
  • "Хуманно здравеопазване и социална работа" - с 8.1%.

Най-голямо намаление на общите разходи за труд е регистрирано в:

  • "Култура, спорт и развлечения" - с 11.3%;
  • "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 4.2%; 
  • "Транспорт, складиране и пощи" - с 3.3%.